Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zasady przyjmowania i recenzowania tekstów

Zasady przyjmowania i recenzowania tekstów


1. Złożenie tekstu do redakcji Rozpraw Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa jest równoznaczne z oświadczeniem Autora(ów), że praca jest oryginalna, nie była dotychczas publikowana i nie jest zgłoszona do druku w żadnym innym czasopiśmie. Składane teksty muszą być opatrzone pełnym aparatem naukowym i przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcji (zob. Instrukcja dla Autorów na głównej stronie internetowej czasopisma).

2. Redakcja wymaga pisemnego potwierdzenia autorstwa poprzez złożenie Oświadczenia Autora (w przypadku tekstu jednego Autora) lub zbiorczego Oświadczenia Współautorów (w przypadku tekstu więcej niż jednego Autora), których wzory umieszczone są na głównej stronie internetowej czasopisma. Redakcja w ramach przeciwdziałania przejawom nierzetelności naukowej (m.in. ghostwriting, guest authorship) wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych Współautorów w powstanie tekstu, a także wskazania źródła jego finansowania (m.in. granty, dotacje). Odpowiedzialność za prawdziwość informacji ponoszą Autorzy.

3. Redakcja Rozpraw MNK dokonuje pierwszej weryfikacji zgłoszonych do druku tekstów.

4. Artykuły, które uzyskały akceptację redakcji kierowane są do dwóch Recenzentów spoza Muzeum Narodowego w Krakowie. W przypadku artykułów powstałych w języku innym niż język polski co najmniej jeden z Recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej. W procedurze recenzyjnej zostaje zachowana anonimowość Recenzentów i Autorów zgłoszonych artykułów (tzw. podwójnie ślepa recenzja).

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (zob. Formularz recenzji na głównej stronie internetowej czasopisma). W przypadku rozbieżności redakcja może powołać trzeciego Recenzenta lub zasięgnąć opinii członków Komitetu Naukowego. Oceniane są:
  • oryginalność stawianego  problemu,
  • wartość  naukowa / innowacyjność pracy,
  • poprawność przyjętych metod badawczych,
  • osiągnięty cel (w jakim stopniu Autor wykonał postawione przed sobą zadanie badawcze),
  • erudycja i stopień wykorzystania materiału bibliograficznego,
  • dobór ilustracji,
  • logika konstrukcji pracy / czytelność wywodu / poprawność językowa i stylistyczna.
6. Autor artykułu przyjętego do druku powinien w wyznaczonym przez redakcję terminie ustosunkować się do treści recenzji (poprzez naniesienie odpowiednich poprawek w tekście artykułu) lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie uwzględnił uwag Recenzenta (w przypadku, kiedy nie zgadza się z częścią recenzji).

7. Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku należy do redakcji.

8. Po przyjęciu tekstu do druku zostanie zawarta stosowna umowa licencyjna między Muzeum Narodowym w Krakowie (Wydawcą) a Autorem tekstu, której wzór umieszczony jest na głównej stronie internetowej czasopisma.

9. Pełne elektroniczne wersje (pdf) tekstów opublikowanych w Rozprawach MNK zostaną udostępnione na stronie internetowej czasopisma wraz z nadaniem numerów DOI, a także zestawieniem listy Recenzentów danego rocznika.