Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Etyka publikacji

Etyka publikacjiZasady obowiązujące redakcję Rozpraw MNK
 • Redakcja ma za zadanie ocenić wartość naukową tekstów z dbałością o równe traktowanie Autorów.
 • Redakcja zapewnia anonimowość procesu recenzyjnego. Informacje na temat złożonych tekstów przekazywane są wyłącznie Autorowi, Recenzentom lub powołanym Ekspertom.
 • Redakcja dokłada starań, by ocena zgłoszonych artykułów przez Recenzentów była bezstronna, a na decyzję o kwalifikacji tekstu do druku nie wpływały konflikty interesów.
 • Redakcja nie może w żaden sposób wykorzystać tekstów nieprzyjętych do druku bez pisemnej zgody Autora.
 • Redakcja zobowiązana jest do reakcji na wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (takie jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship) zgodnie z wytycznymi Committee on Publication Ethics i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasady obowiązujące Autorów Rozpraw MNK
 • Autor przygotowuje zgłaszany tekst z zachowaniem uniwersalnych zasad pracy naukowej, w szczególności takich jak sumienność, obiektywizm, rzetelność i uczciwość w zakresie powoływania sią na prace innych Autorów.
 • Autor ma obowiązek ujawnić udział wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tekstem oraz źródła jego finansowania. Niedopuszczalne są przy tym nierzetelności naukowe, w szczególności takie jak ghostwriting czy guest authorship.
 • Autor gwarantuje, że złożony do redakcji tekst jest pracą oryginalną, nienaruszającą praw osób trzecich, w tym praw autorskich, niepublikowaną i niezgłoszoną do druku w innym wydawnictwie.
 • Autor tekstu ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiału ilustracyjnego zgłoszonego do publikacji.
 • Autor ma obowiązek współpracować z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku.

Zasady obowiązujące Recenzentów Rozpraw MNK
 • Recenzent ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasady poufności podczas oceny tekstu.
 • Recenzent ocenia teksty obiektywnie, powstrzymując się od uwag ad personam pod adresem Autora.
 • Recenzent powinien dostarczyć recenzję w ustalonym terminie lub poinformować redakcję o okolicznościach uniemożliwiających jego dotrzymanie.
 • Recenzenci nie mogą wykorzystywać ocenianych tekstów do własnych celów.

 

Opracowano w oparciu o:

 • Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011) opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009–2010, www.rdn.gov.pl
 • Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 25 czerwca 2020 r., www.rdn.gov.pl