Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

O czasopiśmie

O czasopiśmieRocznik Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa to recenzowane czasopismo naukowe ukazujące się od 1999 roku, stanowiące kontynuację Rozpraw i Sprawozdań Muzeum Narodowego w Krakowie wydawanych w latach 1952–1980. Czasopismo w swojej pierwotnej wersji publikowało rozprawy głównie w języku polskim ze streszczeniami w językach kongresowych (niemieckim, francuskim, angielskim, rzadziej rosyjskim) z zakresu historii sztuki, historii i konserwacji zabytków, skupiające się przede wszystkim na obiektach znajdujących się w zbiorach własnych Muzeum, a także sprawozdania z muzealnej działalności. W tamtym czasie Autorami tekstów byli znakomici polscy badacze, m.in. Zdzisław Żygulski jun., Barbara Miodońska, Adam Małkiewicz, Anna Różycka–Bryzek czy Jan Białostocki.

Części sprawozdawczej periodyku już w 1952 roku przyznano znaczenie drugorzędne względem rozpraw (zob. wstęp do tomu II Dyrektora Tadeusza Dobrowolskiego), a wraz z powstaniem nowej serii wyłączono ją z ram czasopisma. Nowa seria Rozpraw… wzbogaciła się w kolejnych latach o działy z komunikatami, recenzjami publikacji naukowych i wystaw, a także o sekcję In memoriam z wspomnieniami długoletnich i zasłużonych Pracowników Muzeum. Czasopismo wyraźniej otworzyło się przy tym na Autorów spoza MNK oraz na tematykę wykraczającą poza związaną z własnymi zbiorami.

Dziś w Rozprawach MNK publikowane są oceniane przez zewnętrznych Recenzentów artykuły, głównie w językach polskim i angielskim, z zakresu historii sztuki, konserwacji dzieł sztuki, muzealnictwa oraz historii i nauk pomocniczych, a także nierecenzowane komunikaty oraz omówienia ważnych książek i wystaw wpisujące się w profil tematyczny czasopisma. Teksty w języku polskim włączane są w obieg międzynarodowy dzięki abstraktom w języku angielskim, wszystkie zaś – opatrzone są słowami kluczami w językach polskim i angielskim.

Począwszy od tomu XIII pełne wersje elektroniczne czasopisma udostępniane są online na jego stronie internetowej, a dzięki umowie MNK z firmą Crossref – oznakowywane numerami DOI (Digital Object Identifier).