Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XI - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XI - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XI, 2016

Jedenasty tom czasopisma zawiera 15 artykułów, 4 recenzje, kronikę Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, kronikę Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie oraz informację o Projekcie Archiwum Numizmatyków.

Artykuły dotyczą zróżnicowanej problematyki obejmującej okres od starożytności po czasy nowożytne. Poszczególne artykuły dotyczą: obiegu monet z lokalnych mennic położonych w południowym Lewancie (D.T. Ariel), kolekcji monet Ignacego Terleckiego (E. Walczak, J. Bodzek), znalezisk monet z okresu żelaza i okresu rzymskiego na obszarze Limesu (J. Pelsdonk), znaleziska monety celtyckiej (M. Budaj) i znalezisk monet rzymskich (L. Simon, K. Myzgin, O. Radjush, O. Nadvirniak, O. Pogorilets, O.A. Nadvirniak, J. Bulas, M. Byrska-Fudali, T. Fudali), wczesnośredniowiecznej grzywny siekieropodobnej (A. Bochnak) i groszy praskich Jana Luksemburskiego (P. Kotowicz, G. Śnieżko), depozytu zawierającego monety i medal Stanisława Augusta Poniatowskiego (A. Zaleska), analizy intaglio wykonanego przez Christopha Dorscha (P. Gołyźniak, M. Woźniak) oraz roli numizmatyki w życiu i działalności Feliksa Kopery (D. Błońska, M. Woźniak)


SPIS TREŚCI 
Od redakcji 

ARTYKUŁY


Donald T. Ariel
The Circulation of Locally Minted Persian-Period Coins in the Southern Levant / Obieg monet z lokalnych mennic na obszarze południowego Lewantu w okresie perskim

Eliza Walczak
The North Black Sea Collection of Dr Ignacy Terlecki. The Coinage of Bosporan Cities and Chersonesus / Nadczarnomorska kolekcja numizmatów dr. Ignacego Terleckiego. Monety miast bosporańskich i Chersonezu

Jarosław Bodzek
The Coins from the Former Collection of Ignacy Terlecki in the Collection of the National Museum in Krakow / Monety z dawnej kolekcji Ignacego Terleckiego w zbiorze Muzeum Narodowego w Krakowie

Jan Pelsdonk
The Frontiers in Dutch Coin Research: Iron Age and Roman Republican Coin Finds in the Limes-area / Granice w holenderskich badaniach nad monetą: znaleziska monet z okresu żelaza i Rzymskiej Republiki na obszarze Limesu

László Simon
Numismatic Data from the History of Northeastern Hungary during the Roman Imperial Age / Numizmatyczne dane z historii północno-wschodnich Węgier w czasach imperium rzymskiego

Kyrylo Myzgin, Oleg Radjush
A Hoard of Roman Denarii and a Silver Belt Set from Pimenovo (Kursk Oblast’, the Russian Federation) / Skarb denarów rzymskich i srebrnych elementów pasa z miejscowości Pimienowo (obwód kurski, Federacja Rosyjska)

Oleksandr Nadvirniak, Oleg Pogorilets, Oleksandr A. Nadvirniak
An Assemblage of Antoniniani from the Late Roman Site of Pereginka (Balakiri) 2 / Zespół antoninianów z późnorzymskiego stanowiska archeologicznego Pereginka (Balakiri) 2

Piotr N. Kotowicz, Grzegorz Śnieżko
  Clipped Prague groschen of John of Luxembourg (John of Bohemia) from the Medieval hillfort in Sanok–Biała Góra / Obcięte grosze praskie Jana Luksemburskiego z grodziska średniowiecznego w Sanoku–Białej Górze

Aleksandra Zaleska
The Late 18th–century Deposit Found During the Reconstruction of Holy Trinity Church in Warsaw / Depozyt z końca XVIII w. odnaleziony podczas odbudowy kościoła Św. Trójcy
w Warszawie


VARIA

Anna Bochnak
Early Medieval Axe-like Iron Bar in the Collection of the Numismatic Cabinet, National Museum in Krakow / Wczesnośredniowieczna grzywna siekieropodobna ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie

Paweł Gołyźniak, Marcin Woźniak
An Intaglio by Christoph Dorsch Found in Kraśnicza Wola, near the District of Grodzisk Mazowiecki, Masovian Voivodeship, Poland / Intaglio wykonane przez Christopha Dorscha znalezione w Kraśniczej Woli, gmina Grodzisk Mazowiecki, województwo mazowieckie, Polska

Diana Błońska, Mateusz Woźniak
  Numismatics in the Research and Activity of Feliks Kopera / Numizmatyka w badaniach naukowych i działalności Feliksa Kopery


ZNALEZISKA

Marek Budaj
An interesting Celtic Coin of the Pełczyska Type Found in Slovakia / Interesująca moneta celtycka typu Pełczyska znaleziona na Słowacji

Jan Bulas
Roman Coins Found on the Settlement Site of the Przeworsk Culture at Malżyce (Kazimierza Wielka County, Świętokrzyskie Voivodeship) / Monety rzymskie znalezione na stanowisku kultury przeworskiej w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie

Małgorzata Byrska-Fudali, Tomasz Fudali
A Denarius of Trajan Found at the Settlement of the Przeworsk Culture in Kryspinów, Site 3 / Denar Trajana odkryty na osadzie kultury przeworskiej w Kryspinowie, st. 3.


RECENZJE

Barbara Zając
Michel Amandry, Andrew Burnett, Jerome Mairat, William Metcalf, Laurent Bricault, Maryse Blet-Lemarquand - Roman Provincial Coinage. Vol. III. Nerva, Trajan and Hadrian (AD 96–138). Part I: Catalogue. Part II: General Introduction, Indexes and Plates, London: British Museum Press; Paris: Bibliothèque Nationale 2015, 1322 pages, 340 plates, 6 maps; ISBN 978-0-7141-1827-7

Szymon Jellonek
Adam Degler - Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire: Pertinax–Severus Alexander. Ossoliński National Institute Publishing House, Wrocław 2016, 163 pages, 30 plates, appendix; ISBN 978-83-61056-85-0

Karsten Dahmen
Hans Roland Baldus, Mustapha Khanoussi - Der spätantike Münzschatz von Simitthus/Chimtou, Reichert Verlag Wiesbaden 2014, 169 Seiten, 84 Tafeln; ISBN 978-3-95490-068-8

Arkadiusz Dymowski
Krzysztof Maciej Kowalski, Computationis et commemorationis testimonia. W kręgu badań kalkulologicznych, medaloznawczych i numizmatycznych, Grajewo 2015, pp. 127; ISBN 978-83-940275-6-8


KRONIKA

Mateusz Woźniak
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2015) / The Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2015)

Jarosław Bodzek
Kronika Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie za rok 2015 / The Chronicle of the Numismatic Section of the Commission on Archaeology of the Polish Academy of Sciences for the year 2015

Diana Błońska
"Archiwum Numizmatyków" – raport końcowy z realizacji projektu / "The Numismatists' Archive" – Final Project Report

Mateusz Woźniak, Diana Błońska
Numismatics in the Research and Activity of Feliks Kopera

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję