Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XI - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XI - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XI, 2016

Jedenasty tom czasopisma zawiera 15 artykułów, 4 recenzje, kronikę Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, kronikę Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie oraz informację o Projekcie Archiwum Numizmatyków.

Artykuły dotyczą zróżnicowanej problematyki obejmującej okres od starożytności po czasy nowożytne. Poszczególne artykuły dotyczą: obiegu monet z lokalnych mennic położonych w południowym Lewancie (D.T. Ariel), kolekcji monet Ignacego Terleckiego (E. Walczak, J. Bodzek), znalezisk monet z okresu żelaza i okresu rzymskiego na obszarze Limesu (J. Pelsdonk), znaleziska monety celtyckiej (M. Budaj) i znalezisk monet rzymskich (L. Simon, K. Myzgin, O. Radjush, O. Nadvirniak, O. Pogorilets, O.A. Nadvirniak, J. Bulas, M. Byrska-Fudali, T. Fudali), wczesnośredniowiecznej grzywny siekieropodobnej (A. Bochnak) i groszy praskich Jana Luksemburskiego (P. Kotowicz, G. Śnieżko), depozytu zawierającego monety i medal Stanisława Augusta Poniatowskiego (A. Zaleska), analizy intaglio wykonanego przez Christopha Dorscha (P. Gołyźniak, M. Woźniak) oraz roli numizmatyki w życiu i działalności Feliksa Kopery (D. Błońska, M. Woźniak)


SPIS TREŚCI 
Od redakcji 

ARTYKUŁY


Donald T. Ariel
The Circulation of Locally Minted Persian-Period Coins in the Southern Levant / Obieg monet z lokalnych mennic na obszarze południowego Lewantu w okresie perskim

Eliza Walczak
The North Black Sea Collection of Dr Ignacy Terlecki. The Coinage of Bosporan Cities and Chersonesus / Nadczarnomorska kolekcja numizmatów dr. Ignacego Terleckiego. Monety miast bosporańskich i Chersonezu

Jarosław Bodzek
The Coins from the Former Collection of Ignacy Terlecki in the Collection of the National Museum in Krakow / Monety z dawnej kolekcji Ignacego Terleckiego w zbiorze Muzeum Narodowego w Krakowie

Jan Pelsdonk
The Frontiers in Dutch Coin Research: Iron Age and Roman Republican Coin Finds in the Limes-area / Granice w holenderskich badaniach nad monetą: znaleziska monet z okresu żelaza i Rzymskiej Republiki na obszarze Limesu

László Simon
Numismatic Data from the History of Northeastern Hungary during the Roman Imperial Age / Numizmatyczne dane z historii północno-wschodnich Węgier w czasach imperium rzymskiego

Kyrylo Myzgin, Oleg Radjush
A Hoard of Roman Denarii and a Silver Belt Set from Pimenovo (Kursk Oblast’, the Russian Federation) / Skarb denarów rzymskich i srebrnych elementów pasa z miejscowości Pimienowo (obwód kurski, Federacja Rosyjska)

Oleksandr Nadvirniak, Oleg Pogorilets, Oleksandr A. Nadvirniak
An Assemblage of Antoniniani from the Late Roman Site of Pereginka (Balakiri) 2 / Zespół antoninianów z późnorzymskiego stanowiska archeologicznego Pereginka (Balakiri) 2

Piotr N. Kotowicz, Grzegorz Śnieżko
  Clipped Prague groschen of John of Luxembourg (John of Bohemia) from the Medieval hillfort in Sanok–Biała Góra / Obcięte grosze praskie Jana Luksemburskiego z grodziska średniowiecznego w Sanoku–Białej Górze

Aleksandra Zaleska
The Late 18th–century Deposit Found During the Reconstruction of Holy Trinity Church in Warsaw / Depozyt z końca XVIII w. odnaleziony podczas odbudowy kościoła Św. Trójcy
w Warszawie


VARIA

Anna Bochnak
Early Medieval Axe-like Iron Bar in the Collection of the Numismatic Cabinet, National Museum in Krakow / Wczesnośredniowieczna grzywna siekieropodobna ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie

Paweł Gołyźniak, Marcin Woźniak
An Intaglio by Christoph Dorsch Found in Kraśnicza Wola, near the District of Grodzisk Mazowiecki, Masovian Voivodeship, Poland / Intaglio wykonane przez Christopha Dorscha znalezione w Kraśniczej Woli, gmina Grodzisk Mazowiecki, województwo mazowieckie, Polska

Diana Błońska, Mateusz Woźniak
  Numismatics in the Research and Activity of Feliks Kopera / Numizmatyka w badaniach naukowych i działalności Feliksa Kopery


ZNALEZISKA

Marek Budaj
An interesting Celtic Coin of the Pełczyska Type Found in Slovakia / Interesująca moneta celtycka typu Pełczyska znaleziona na Słowacji

Jan Bulas
Roman Coins Found on the Settlement Site of the Przeworsk Culture at Malżyce (Kazimierza Wielka County, Świętokrzyskie Voivodeship) / Monety rzymskie znalezione na stanowisku kultury przeworskiej w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie

Małgorzata Byrska-Fudali, Tomasz Fudali
A Denarius of Trajan Found at the Settlement of the Przeworsk Culture in Kryspinów, Site 3 / Denar Trajana odkryty na osadzie kultury przeworskiej w Kryspinowie, st. 3.


RECENZJE

Barbara Zając
Michel Amandry, Andrew Burnett, Jerome Mairat, William Metcalf, Laurent Bricault, Maryse Blet-Lemarquand - Roman Provincial Coinage. Vol. III. Nerva, Trajan and Hadrian (AD 96–138). Part I: Catalogue. Part II: General Introduction, Indexes and Plates, London: British Museum Press; Paris: Bibliothèque Nationale 2015, 1322 pages, 340 plates, 6 maps; ISBN 978-0-7141-1827-7

Szymon Jellonek
Adam Degler - Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire: Pertinax–Severus Alexander. Ossoliński National Institute Publishing House, Wrocław 2016, 163 pages, 30 plates, appendix; ISBN 978-83-61056-85-0

Karsten Dahmen
Hans Roland Baldus, Mustapha Khanoussi - Der spätantike Münzschatz von Simitthus/Chimtou, Reichert Verlag Wiesbaden 2014, 169 Seiten, 84 Tafeln; ISBN 978-3-95490-068-8

Arkadiusz Dymowski
Krzysztof Maciej Kowalski, Computationis et commemorationis testimonia. W kręgu badań kalkulologicznych, medaloznawczych i numizmatycznych, Grajewo 2015, pp. 127; ISBN 978-83-940275-6-8


KRONIKA

Mateusz Woźniak
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2015) / The Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2015)

Jarosław Bodzek
Kronika Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie za rok 2015 / The Chronicle of the Numismatic Section of the Commission on Archaeology of the Polish Academy of Sciences for the year 2015

Diana Błońska
"Archiwum Numizmatyków" – raport końcowy z realizacji projektu / "The Numismatists' Archive" – Final Project Report

Mateusz Woźniak, Diana Błońska
Numismatics in the Research and Activity of Feliks Kopera