Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

I. Informacje ogólne:

1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie odbywa się
w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych, punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.
3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.


II. Zasady zwiedzania:

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
4. Wszystkie plecaki, torby, walizki, oraz torebki przekraczają wymiar 40x40x20 cm, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych,
z których korzystanie jest bezpłatne.
5. Każdego dnia, podczas którego oddział/ galeria/ekspozycja jest otwarta dla zwiedzających, po jej zamknięciu następuje przegląd szafek depozytowych. Pozostawione rzeczy są wyjmowane i po 48 godzinach od terminu wyjęcia, zostają zutylizowane lub przekazane odpowiednim służbom.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
7. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na wyznaczonych parkingach rowerowych.
9. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej
w oddziale.
10. W wybranych oddziałach MNK zostały udostępnione wózki inwalidzkie do dyspozycji widzów. Korzystający z nich są proszeni o zwrot wózków po zakończeniu zwiedzania
w miejsce, z którego zostały wzięte. Nie wolno opuszczać budynku MNK z wypożyczonym z MNK wózkiem inwalidzkim.
11. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
  • palenia oraz używania otwartego ognia,
  • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  • wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
  • fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
  • rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

12. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
13. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: dyrekcja@mnk.pl.

III. Ochrona danych osobowych.

W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach, a to:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą przy al. 3 Maja 1, w Krakowie (kodpocztowy:30-062), tel.: 12 43 35 620, adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl.
b) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Narodowym w Krakowie: tel. 12 43 35 707, adres e-mail: ppietras@mnk.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum Narodowego w Krakowie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).
d) Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo MNK. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
e) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
f) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Narodowego w Krakowie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Narodowego w Krakowie.
g) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
h) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
i) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
j) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.


IV  szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady i regulacje, jak następuje:

1. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 5-osobowych + przewodnik,   przy przeliczeniu 15 m2 powierzchni galerii na osobę
2. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum są obowiązane do stosowania płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.
3. Zwiedzający są obowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą masek ochronnych.
4. Zwiedzający obowiązani są do zachowywania wymaganej odległości minimum 2 metrów od innych osób.
5. Ogranicza się ilość osób korzystających z wind do maksymalnie 2 osób równocześnie w windzie.
6. Ogranicza się maksymalną ilość Zwiedzających mogących równocześnie przebywać
w galeriach stałych/wystawach zmiennych/ ogrodach/dziedzińcach, przy założeniu 15 m2 powierzchni na 1 osobę, gdzie dane dotyczące każdej galerii/wystawy będą podawane do wiadomości Zwiedzających w  aktualnych komunikatach.
7. Godziny otwarcia Muzeum dla Zwiedzających będą ustalane w sposób zapewniający zachowanie jak największego dystansu przestrzennego oraz organizację obowiązkowych przerw technicznych w trakcie otwarcia Muzeum dla przeprowadzenia dodatkowych dezynfekcji sal ekspozycyjnych, wind oraz przestrzeni ogólnodostępnych. Dane dotyczące godzin otwarcia każdej galerii/wystawy będą podawane do wiadomości Zwiedzających w aktualnych komunikatach.
8.  Trasy zwiedzania będą planowane w taki sposób, aby zapewnić  ruch jednokierunkowy.
9. Zaleca się, jako preferowane, zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe dopuszczalne jest na zasadach określonych w ppkt 1 powyżej. 
10. Wykorzystywanie multimediów ( w tym audio- przewodników) i innych urządzeń aktywowanych dotykiem wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego.
11. Wstrzymuje się udostępniania wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.
12. Szatnia będzie zorganizowana w formie samoobsługowej z nadzorem pracownika Muzeum.
13. Wprowadzenie, zmiana oraz zniesienie szczególnego stanu sanitarno-organizacyjnego  w myśl pkt IV ppkt 1. - 13 powyżej następuje zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.
14. Stosowanie się do zasad wymienionych w pkt IV  nie zwalnia z obowiązku przestrzegania  zasad zwiedzania wymienionych w pkt II niniejszego Regulaminu.

 
V.    Najemca, przy organizacji wydarzenia w wynajętych pomieszczeniach, jest zobowiązany do przestrzegania i realizacji na swój koszt wszelkich wymogów prawnych obowiązujących w zakresie stanu epidemicznego, w tym aktualnych według stanu na dzień organizacji wydarzenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów, w tym między innymi objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), na przykład polegających na przestrzeganiu limitu uczestników, zapewnieniu realizacji obowiązku noszenia maseczek, przyłbic, zapewnieniu środków dezynfekujących lub rękawiczek dla uczestników wydarzenia - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
Słowa kluczowe: regulamin zwiedzania
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję