Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom X - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom X - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom X, 2015
Autor: red. naukowa J. Bodzek


Dziesiąty tom czasopisma "Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne" zawiera 16 artykułów, informację o znalezisku guldena, 4 recenzje, kronikę Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, kronikę Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej PAN, Oddział w Krakowie, informację o Projekcie Archiwum Numizmatyków oraz nekrolog ś.p. profesora Piotra Kaczanowskiego.

Artykuły dotyczą zróżnicowanej problematyki obejmującej okres od greckiej epoki klasycznej po czasy nowożytne. Poszczególne artykuły dotyczą emisji monet satrapich z okresu Achemenidów (J. Bodzek), przedstawień na monetach bitych w Samarii (J. Shannahan), chronologii i ikonografii niektórych emisji wczesnohellenistycznej Olbii (V.F. Stolba), mennictwa kuszańskiego (E. Smagur), znalezisk monet celtyckich i rzymskich (A. Dymowski, K. Myzgin, A. Romanowski), znalezisk wczesnośredniowiecznych i nowożytnych monet polskich i zachodnioeuropejskich (A. Mazur, K. Mazur, M. Woźniak), znalezisk austriackich fenigów na Morawach (D. Grossmannova), zagadnienia identyfikacji testonu Bony Sabaudzkiej (A. Smołucha-Sładkowska) i żetonów miasta Kazimierza pod Krakowem (B. Miazga, B. Paszkiewicz), tematyki medalierskiej (P. Taradaj, A. Fulińska), antykizujących drzeworytów Kroniki wszytkiego świata (P. Jaworski), skarbonek ceramicznych (M. Łyczak) oraz konkursu na ekslibris Biblioteki Numizmatycznej Muzeum Narodowego w Krakowie (M. Laskowska, K. Podniesińska).


SPIS TREŚCI
Od redakcji / From the Editors

ARTYKUŁY:

Jarosław Bodzek
On Two Lesser-Known Satrapal Issues / O dwóch mniej znanych emisjach satrapich

John Shannahan
Samarian Depictions of the Figure in the Winged Disc / Samaryjskie wizerunki postaci w uskrzydlonym dysku


Vladimir F. Stolba

‘Archers’ of the Blessed City: City’s Deliverance in the Coinage of Early Hellenistic Olbia / "Łucznicy" z błogosławionego miasta: oswobodzenie miasta w mennictwie wczesnohellenistycznej Olbii


Emilia Smagur
Vaishnavite Influences in the Kushan Coinage / Wisznuickie wpływy w mennictwie kuszańskim


Arkadiusz Dymowski

The Use of Celtic and Roman Coins in the Territory of Poland at the Turn of the Era – in Tandem or Separately? New Finds, New Evidence / Użytkowanie pieniądza celtyckiego i pieniądza rzymskiego na ziemiach polskich na przełomie er – razem czy osobno? Nowe znaleziska, nowe poszlaki


Kirill Myzgin

New Finds of Roman Provincial Bronze Medallions on the Territory of Ukraine / Nowe znaleziska rzymskich prowincjonalnych medalionów z brązu na terenach Ukrainy


Andrzej Romanowski
An Extraordinary Barbarian Imitation of a 2nd-Century Roman Denarius from Central Poland (Osiny, Baranów Commune, Grodzisk Mazowiecki District) / Interesujące naśladownictwo barbarzyńskie rzymskiego denara z II w. n.e. z centralnej Polski (Osiny, gm. Baranów, pow. Grodzisk Mazowiecki)

 
Anna Mazur, Krzysztof Mazur, Mateusz Woźniak
Monety z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Wawrzeńczycach, woj. małopolskie, gm. Igołomia–Wawrzeńczyce, pow. krakowski ziemski (stanowisko 32) / Coins from the Early-Medieval Burial Ground at Wawrzeńczyce, Lesser Poland Voivodeship, Igołomia-Wawrzeńczyce Commune, County of Krakow (Site 32)

Dagmar Grossmannová
Pfennige der österreichischen Länder im mährischen Münzwesen des 13. Jahrhunderts / Austrian Pfennigs in the Monetary System of Moravia in the 13th Century / Fenigi austriackie w morawskim systemie monetarnym XIII w.

Agnieszka Smołucha-Sładkowska
The Testone of Bona of Savoy from the Emeryk Hutten-Czapski Collection in Krakow / Teston Bony Sabaudzkiej z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie

Beata Miazga, Borys Paszkiewicz
Cechy szrotgeltowe miasta Kazimierza pod Krakowem / Municipal Tokens of the Town of Kazimierz near Krakow


Paulina Taradaj
Nieznana odmiana medalu z 1788 r. upamiętniającego drugą reformę monetarną Stanisława Augusta Poniatowskiego / An Unknown Type of Medal (1788) in Commemoration of the Second Monetary Reform of King Stanislaus Augustus Poniatowski


Agnieszka Fulińska
An Unknown Late Variant of the ‘Naissance du Roi de Rome’ Medal / Nieznana późna odmiana medalu "Naissance du Roi de Rome"

VARIA

Piotr Jaworski
O podobiznach Aleksandra, Cezara i Augusta oraz skutkach zacierania tożsamości: nowe ustalenia w sprawie wzorów graficznych dla antykizujących drzeworytów Kroniki wszytkiego świata Marcina Bielskiego / On Effigies of Alexander, Caesar and Augustus as well as on the Results of Identity Blurring: New Findings on Graphic Patterns for Antiquating Woodcuts of Kronika wszytkiego świata of Marcin Bielski


Monika Łyczak
Skarbonki ceramiczne z krakowskich badań archeologicznych / Money Boxes from Archeological Excavations in Krakow

Magdalena Laskowska, Katarzyna Podniesińska
Konkurs na ekslibris Biblioteki Numizmatycznej Muzeum Narodowego w Krakowie / The Bookplate Contest Held by the Numismatic Library of the National Museum in Krakow


ZNALEZISKA

Anna Longa, Jakub Prager
Gold Gulden from Gdansk / Złoty gulden znaleziony w Gdańsku


RECENZJE

Barbara Zając
JIŘĺ MILITKÝ Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách. 5. století před Kristem až 7. století po Kristu. Komentovaný katalog nálezového fondu, MONUMENTA NUMISMATICA 2, Praha 2013, pp. 386, 40 plates, 22 maps; ISBN 978-80-7007-390-2

Maciej Wacławik
DAVID M. JACOBSON, NIKOS KOKKINOS (eds.), Judaea and Rome in Coins 65 BCE–135 CE. Paper Presented at the International Conference Hosted by Spink, 13th–14th September 2010, London 2012, pp. 243; ISBN 978-1-907427-22-0

Szymon Jellonek
ROBERT BENNETT, Local Elites and Local Coinage: Elite Self-Representation on the Provincial Coinage of Asia 31 BC – AD 275. Royal Numismatic Society Special Publication no. 51, London 2014, xxiv + pp. 178, 31 plates; ISBN: 0901405795

Vera V. Guruleva, Aleksandr E. Musin
MATEUSZ BOGUCKI, PETER ILISCH, STANISŁAW SUCHODOLSKI (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar. Vol. IV: B. REYMAN-WALCZAK, P. ILISCH. D. MALARCZYK, T. NOWAKIEWICZ in Zusammenarbeit mit M. WOŹNIAK, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Kleinpolen; B. BUTENT-STEFANIAK, P. ILISCH. D. MALARCZYK, T. NOWAKIEWICZ
in Zusammenarbeit mit W. NAKIELSKI, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Schlesien, Warszawa 2013, pp. 494, plates, 2 maps; ISBN: 978-83-63760-19-9KRONIKA

Anda Jaworucka-Drath
Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2014) / Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2014)

Jarosław Bodzek
Kronika Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie za lata 2011-2014 / The Chronicle of the Numismatic Section of the Polish Academy of Sciences’ Archaeological Committee (Krakow Branch) for the years 2011–2014

Diana Błońska
Archiwum Numizmatyków. Sprawozdanie po drugim roku realizacji projektu / The Numismatists’ Archive. A Report after the Second Year of the Project Implementation


NEKROLOG

Jarosław Bodzek
Profesor Piotr Kaczanowski (24 lutego1944 – 5 kwietnia 2015) / In Memory of Professor Piotr Kaczanowski (24 February 1944 – 5 April 2015)