Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie.
Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowało poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez Muzeum Narodowe w Krakowie informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu
o ochronie danych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Krakowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Narodowe w Krakowie jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:
Muzeum Narodowe w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1, tel. 124335 620, adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
subskrypcji do newslettera,
realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest
a) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
c) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
d) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci
i informacji.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Jednocześnie informujemy, że Muzeum Narodowe w Krakowie od 25.05.2018 r. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mnk.pl

6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie
i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję