Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii

Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii

Dział udostępnia zbiory do kwerend w godz. 8.30-13.30 od poniedziałku do piątku przy ul Piłsudskiego 14 .

Dla usprawnienia kwerendy prosimy o wcześniejsze podanie na adres mailowy: starodruki@mnk.pl lub nr telefonu: 124335818 i 124335819 sygnatur poszukiwanych pozycji lub ich autorów i tytułów.


Dział liczy  44 338 obiektów (42 379 pozycji inwentarza):  starych druków, map luźnych, atlasów, tłoków i odlewów pieczętnych oraz dokumentów pergaminowych.

  • Poddział starodruków: ponad 31 000 woluminów, podzielonych na druki XV, XVI, XVII, XVIII i XIX wieku oraz panegiryki i kalendarze. Dodatkowo wydziela się obecnie czasopisma i muzykalia.
  • Poddział kartograficzny:  3870 pozycji.
  • Poddział rękopiśmienny (sfragistyka i dokumenty pergaminowe): 8613 obiektów (7198 pozycji inw.) [bez nieprzejętych dotychczas rękopisów]
Zbiór starodruków złożony jest z kilku niezależnie od siebie powstałych kolekcji, ze znaczną przewagą poloników, tj. pozycji wydanych w Polsce, napisanych przez Polaków, traktujących o Polsce, uzupełniony dziełami literatury starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej, o tematyce historycznej, prawnej, liturgicznej i dewocyjnej (różnych wyznań), naukowej i literackiej. Są tu także dokumenty życia publicznego, najbogaciej reprezentowane przez kilkutysięczny zbiór tzw. druków ulotnych, będących publikacjami konstytucji, obwieszczeń, mów i projektów sejmowych okresu staropolskiego.

Starodruki ze zbioru MNK prezentują też dorobek rzemiosła dawnych wieków - oprawy introligatorskie, wykonane ze skóry nakładanej na deskę lub tekturę, zdobioną kompozycjami tłoczeń ślepych i złotych, z zabezpieczającymi okuciami metalowymi, albo pokrywanych aksamitem z ażurową, metalową dekoracją.

Podzbiór kartograficzny, dzięki włączeniu do niego kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego jun. jest jednym z bogatszych w Polsce zbiorów dawnych map Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zbiór tłoków a zwłaszcza odlewów pieczętnych, będący owocem archiwalnych kwerend krakowskich historyków przełomu XIX i XX wieku stanowi bardzo wartościowy materiał dokumentacyjny i edukacyjny dotyczący sfragistyki polskiej od średniowiecza po wiek XX.

Dział  jest zainteresowany pozyskiwaniem pozycji wyjątkowych - będących "białymi krukami", posiadających zabytkowe oprawy i interesujące ilustracje drzewo- czy miedziorytnicze oraz mapy. Doświadczenie wielu lat przekonuje, że oferty zakupu są i rzadkie, i nieliczne, a dary dawnej książki - jednostkowe. Dział zawsze będzie optował  za zakupem lub przyjęciem pozycji, których niepowtarzalność pozwoli na lepszą prezentację osiągnięć dawnej sztuki drukarskiej, drzeworytniczej, miedziorytniczej, kartograficznej czy introligatorskiej, albo ważnych dokumentów czy okazów sfragistycznych. W perspektywie najbliższych dziesiątków lat przygotować się też należy na ewentualność wpływu do Muzeum  egzemplarzy lub kolekcji książki nowszej, z XIX wieku, bogato ilustrowanej, będącej pierwszym, bibliofilskim wydaniem lub należącej do wybitnej, historycznej  osobistości. Tego typu trendy zainteresowania kolekcjonerskiego są łatwo zauważalne w ofertach wielkich, zachodnioeuropejskich i amerykańskich domów aukcyjnych.