Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Słupi

Przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Słupi

Muzeum Narodowe w Krakowie Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na:

1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Słupi (gmina Jodłownik) o pow. 3,51 ha, stanowiącej działki ewidencyjne nr 15, 16/2, 17/1, 17/2 oraz 19/2, objęte księgą wieczystą KW Nr NS1L/00025020/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków (4 budynki o powierzchni odpowiednio 269 m2, 277 m2, 141 m2 oraz 353 m2).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 550 000,00 złotych netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) powiększona o należny podatek VAT.

Nieruchomość można oglądać w dniu 21.05.2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 po uprzednim uzgodnieniu pod nr telefonu (12) 433 57 41.

W przetargach mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 55 000 zł, z dopiskiem "WADIUM: PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SŁUPI (GMINA JODŁOWNIK)", w terminie do 28.05.2018 r. do godz. 15:00. Na rachunek: Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone do 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego.

Przepadek wadium następuje w przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie dokona wpłaty zaoferowanej kwoty przed jej zawarciem.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018 r. godz. 15:00, pocztą na adres: Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK), lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pok. nr 050.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2018 r., godz. 10:00, w siedzibie Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków.

Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu, w szczególności regulamin przetargu, określający warunki i tryb sprzedaży, dostępne są na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie w zakładce ogłoszenia: https://mnk.pl/ogloszenia oraz w siedzibie Muzeum pokój nr 069C.

REGULAMIN PRZETARGU

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję