Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Statut

Statut

Aktualny Statut z 1.08.2017 r. jest dostępny tutaj.


STATUT MNK z dnia 19 grudnia 2013 r.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 1);
4) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".

§ 3.
1. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 25/92.
2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/2/98.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4.
1. Siedzibą Muzeum jest Kraków.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5.
1. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: "Muzeum Narodowe w Krakowie".
2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: "MNK".


Rozdział 2
Zakres działania Muzeum

§ 6. Przedmiotem działania Muzeum jest upowszechnianie oraz promowanie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej – bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.

§ 7.
1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 6, poprzez:

1) gromadzenie zbiorów, zabytków i materiałów dokumentacyjnych, w zakresie swojej działalności, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dostępność dla celów naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, w kraju i za granicą;
6) prowadzenie badań naukowych oraz działalności upowszechniającej ich wyniki, w dziedzinie nauk o sztuce, nauk humanistycznych, muzealnictwa i konserwacji oraz wspierających ochronę dziedzictwa narodowego;
7) zapewnianie odpowiednich warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
8) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań naukowych, a także wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
9) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych;
10) prowadzenie działalności edukacyjnej;
11) użyczanie i przyjmowanie na przechowanie zbiorów w zakresie i w trybie zgodnym
z obowiązującymi przepisami;
12) opracowywanie ekspertyz i opinii oraz udzielanie informacji z zakresu swojej działalności;
13) prowadzenie biblioteki fachowej i biblioteki naukowej oraz archiwum;
14) sprawowanie opieki nad zbiorami i nieruchomościami Fundacji Książąt Czartoryskich.

§ 2. Muzeum może realizować swoje zadania poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

§ 8. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu sztuki, rzemiosł artystycznych, archiwaliów i księgozbiorów, w szczególności:

1) zabytki archeologiczne, malarstwo, rzeźbę, rzemiosło artystyczne, będące spuścizną Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz spuścizną europejską;
2) militaria;
3) zabytki bibliofilskie;
4) numizmatykę;
5) sfragistykę;
6) rękopisy i autografy;
7) ryciny, rysunki, grafikę dawną i współczesną;
8) sztukę i rzemiosło artystyczne Dalekiego Wschodu;
9) pamiątki po słynnych Polakach, w tym w szczególności związanych z: Janem Matejką, Józefem Mehofferem, Stanisławem Wyspiańskim oraz Karolem Szymanowskim;
10) dzieła z zakres u sztuki nowszej (XX i XXI w.), również użytkowej oraz zabytki kultury materialnej.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję