Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Statut

Statut


Rozdział 5
Majątek i finanse Muzeum

§ 16. Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§ 17. Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 18. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 19.

1. Źródłami finansowania Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Minister przekazuje środki finansowe Muzeum w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 20. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 21.
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, np. albumów, książek, plakatów, pocztówek, filmów i pamiątek turystycznych;
2) sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
3) organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń oraz koncertów i wystaw;
4) usług konserwatorskich;
5) wykonywania ekspertyz;
6) wykonywania specjalistycznego transportu;
7) wynajmu powierzchni użytkowych oraz sprzętu Muzeum;
8) usług w zakresie małej gastronomii;
9) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
10) usług reklamowych i sponsoringu;
11) wykonywania usług reprograficznych i fotograficznych.

3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział 6
Przedstawicielstwo Muzeum

§ 22. Do dokonywani a czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych jest uprawniony dyrektor.

§ 23.
1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 24. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 25. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję