Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Statut

Statut


Rozdział 5
Majątek i finanse Muzeum

§ 16. Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
§ 17. Majątek Muzeum wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 18. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 19.

1. Źródłami finansowania Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Minister przekazuje środki finansowe Muzeum w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 20. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 21.
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, np. albumów, książek, plakatów, pocztówek, filmów i pamiątek turystycznych;
2) sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
3) organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń oraz koncertów i wystaw;
4) usług konserwatorskich;
5) wykonywania ekspertyz;
6) wykonywania specjalistycznego transportu;
7) wynajmu powierzchni użytkowych oraz sprzętu Muzeum;
8) usług w zakresie małej gastronomii;
9) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
10) usług reklamowych i sponsoringu;
11) wykonywania usług reprograficznych i fotograficznych.

3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział 6
Przedstawicielstwo Muzeum

§ 22. Do dokonywani a czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych jest uprawniony dyrektor.

§ 23.
1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 24. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 25. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję