Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Statut

Statut


Rozdział 3
Organizacja Muzeum

§ 9.
W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach;
2) Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego;
3) Dom Jana Matejki;
4) Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego;
5) Muzeum i Biblioteka Książąt Czartoryskich;
6) Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem;
7) Dom Józefa Mehoffera;
8) Pałac Biskupa Erazma Ciołka;
9) Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM.

§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań poszczególnych oddziałów, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 11. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.
§ 12.

1. Muzeum jest zarządzane przez dyrektora Muzeum, zwanego dalej "dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz udostępnianiem;
3) nadzór nad majątkiem Muzeum;
4) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
5) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
6) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu prowadzącego bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
8) wydawanie wewnętrznych zarządzeń;
9) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
10) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, innych umów cywilno-prawnych oraz
podejmowanie decyzji, wynikających ze stosunku pracy;
11) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 13.
1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy trzech zastępców.
2. Zastępców powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.

§ 14.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 14 członków.

§ 15.
1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej "kolegium".
2. Przedmiot działania i liczbę członków kolegium określa dyrektor.
3. W skład kolegium wchodzą osoby powoływane przez dyrektora spośród pracowników Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
4. Członkowie kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium, w głosowaniu tajnym.
5. Odwołanie przewodniczącego następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium, w głosowaniu tajnym.
6. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
7. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium.
8. Posiedzenia kolegium odbywają się:
1) z inicjatywy dyrektora, albo
2) na wniosek pracowników Muzeum, po uzyskaniu zgody dyrektora.
9. Jeżeli przewodniczący nie może przewodniczyć posiedzeniu kolegium, zastępuje go wskazany przez niego członek kolegium.
10. Przewodniczący może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy należącej do właściwości kolegium w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez członków kolegium (tryb obiegowy).
11. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.
12. Protokół sporządza osoba z obsługi administracyjnej, a następnie przekazuje przewodniczącemu do podpisania.
13. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane dyrektorowi w terminie 3 dni od dnia posiedzenia.
14. Obsługę administracyjną kolegium zapewnia Muzeum.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję