Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Statut

Statut


Rozdział 3
Organizacja Muzeum

§ 9.
W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach;
2) Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego;
3) Dom Jana Matejki;
4) Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego;
5) Muzeum i Biblioteka Książąt Czartoryskich;
6) Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem;
7) Dom Józefa Mehoffera;
8) Pałac Biskupa Erazma Ciołka;
9) Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM.

§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań poszczególnych oddziałów, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 11. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.
§ 12.

1. Muzeum jest zarządzane przez dyrektora Muzeum, zwanego dalej "dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz udostępnianiem;
3) nadzór nad majątkiem Muzeum;
4) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
5) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
6) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu prowadzącego bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
8) wydawanie wewnętrznych zarządzeń;
9) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
10) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, innych umów cywilno-prawnych oraz
podejmowanie decyzji, wynikających ze stosunku pracy;
11) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 13.
1. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy trzech zastępców.
2. Zastępców powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.

§ 14.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 14 członków.

§ 15.
1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej "kolegium".
2. Przedmiot działania i liczbę członków kolegium określa dyrektor.
3. W skład kolegium wchodzą osoby powoływane przez dyrektora spośród pracowników Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
4. Członkowie kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium, w głosowaniu tajnym.
5. Odwołanie przewodniczącego następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium, w głosowaniu tajnym.
6. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
7. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego kolegium.
8. Posiedzenia kolegium odbywają się:
1) z inicjatywy dyrektora, albo
2) na wniosek pracowników Muzeum, po uzyskaniu zgody dyrektora.
9. Jeżeli przewodniczący nie może przewodniczyć posiedzeniu kolegium, zastępuje go wskazany przez niego członek kolegium.
10. Przewodniczący może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy należącej do właściwości kolegium w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez członków kolegium (tryb obiegowy).
11. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.
12. Protokół sporządza osoba z obsługi administracyjnej, a następnie przekazuje przewodniczącemu do podpisania.
13. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane dyrektorowi w terminie 3 dni od dnia posiedzenia.
14. Obsługę administracyjną kolegium zapewnia Muzeum.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję