Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar

Regulamin rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie

Regulamin rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie

Regulamin rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie 30-062, przy al. 3 Maja 1, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem RIK: 25/92, NIP: 6750004442, REGON: 000275961, w dalszej części Regulaminu zwanym "Muzeum".
1.2. Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane "usługami":

 1. Oprowadzanie po ekspozycjach Muzeum.
 2. Lekcje muzealne – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej - SZKOŁY I NAUCZYCIELE.
 3. Ko-lekcję z klasą – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Spacery dla grup zorganizowanych – spacery po Krakowie z przewodnikiem muzealnym nawiązujące do wybranych ekspozycji w Muzeum.
 5. Wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.
 6. Warsztaty dla dzieci i dorosłych.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. do PROGRAMU DLA DZIECI I RODZIN i DOROSŁYCH) jeśli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej - AKTUALNOŚCI.

1.3. Rezerwacje na usługi wymienione w pkt. 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.
1.4. Rezerwacje na usługi wymienione w pkt. 1.2. przyjmowane są w zależności od wolnych miejsc .
1.5. Rezerwacji dla grup zorganizowanych na usługi wymienione w pkt. 1.2. a – e do wszystkich oddziałów z wyjątkiem Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem można dokonać wyłącznie poprzez Centrum Informacji i Rezerwacji - JAK ZAMÓWIĆ LEKCJĘ MUZEALNĄ LUB ZWIEDZANIE.
1.6. Rezerwacje na usługi realizowane w oddziale Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem przyjmowane są przez Muzeum Karola Szymanowskiego - MUZEUM KAROLA SZYMANOWSKIEGO.
1.7. Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt. 1.2. f – g ustalane są osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich publikowana na stronie internetowej Muzeum.
1.8. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.
1.9. Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, dalej w treści Regulaminu zwane są "Zamawiającymi".

2. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
2.1. Centrum Informacji i Rezerwacji przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną - JAK ZAMÓWIĆ LEKCJĘ MUZEALNĄ LUB ZWIEDZANIE.
2.2. Rezerwacje na oprowadzanie, lekcje muzealne, Ko-lekcję z klasą i Spacery dla grup zorganizowanych przyjmowane są najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą wizyty.
2.3. Rezerwacje dla grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika przyjmowane są najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zwiedzania.
2.4. Rezerwacje na usługi wymienione w pkt. 1.2. a – e w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach przyjmowane są maksymalnie miesiąc przed planowaną datą wizyty.
2.5. W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej należy podać następujące informacje:

 1. termin wizyty (data i godzina)
 2. oddział i galerię, które Zamawiający zamierza odwiedzić
 3. rodzaj zamawianej usługi
 4. język w jakim usługa ma być wykonana
 5. wielkość grupy (liczba uczestników i liczba opiekunów grupy)
 6. wiek uczestników
 7. dane kontaktowe do Zamawiającego (telefon, e-mail)
 8. w przypadku rezerwacji dla instytucji / urzędu / placówki oświatowej / firmy prosimy o podanie pełnej nazwy i adresu danego podmiotu oraz imienia, nazwiska, danych kontaktowych osoby reprezentującej podmiot
 9. informacje dodatkowe, które pozwolą Muzeum lepiej przygotować się do wizyty grupy (np. informacje o dysfunkcjach uczestników, prośba o skrócenie standardowego czasu wykonywania usługi itp.)


3. POTWIERDZENIE REZERWACJI
3.1. Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt. 1.2. a – d, zostanie wysyłany, na podany przez niego adres mailowy link do formularza rezerwacji usług edukacyjnych świadczonych przez Muzeum Narodowe w Krakowie.
3.2. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia Formularza rezerwacji online. Poprawne wypełnienie Formularza rezerwacji stanowi zakończenie procesu rezerwacji.
3.3. Podstawę do przyjęcia rezerwacji na usługi wymienione w pkt. 1.2. a – d stanowi w pełni wypełniony Formularz rezerwacji.
3.4. Formularz rezerwacji musi zostać wypełniony przez osobę pełnoletnią: opiekuna grupy, bądź osobę, o której mowa w pkt. 2.5.h.
3.5. Rezerwacja na usługi wymienione w pkt. 1.2. a – d zostanie anulowana, jeśli Zamawiający nie wypełni Formularza rezerwacji online w terminie do 24 godzin od złożenia rezerwacji. Rezerwacje potwierdzane są tylko w godzinach pracy CENTRUM INFORMACJI I REZERWACJI MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE.
3.6. Do Zamawiającego, który poprawnie wypełnił online Formularz rezerwacji zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu procesu rezerwacji.
3.7. W przypadku usługi określonej w pkt. 1.2.e do Zamawiającego, po dokonaniu rezerwacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji.
3.8. Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt. 1.2. f – g ustalane są osobno w stosunku do każdego wydarzenia.
3.9. W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Centrum Informacji i Rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4. LICZEBNOŚĆ GRUPY
4.1. Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum uwarunkowane są względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.
4.2. Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt. 1.2. a – d dla grup liczących od 1 do 30 osób.
4.3. W przypadku oddziału Pałac Biskupa Erazma Ciołka oraz Pawilonu Józefa Czapskiego Muzeum przyjmuje rezerwacje dla grup, których liczebność nie przekracza 25 osób.
4.4. Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.
4.5. Zdeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna się zgadzać ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona z Centrum Informacji i Rezerwacji. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zdeklarowana przez Zamawiającego koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.
4.6. W przypadku usługi określonej w pkt. 1.2.e liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 30 osób jeśli uwarunkowania galerii, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik Centrum Informacji i Rezerwacji na podstawie posiadanych informacji.
4.7. Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt. 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.
4.8. Limit miejsc na usługi wymienione w pkt. 1.2. f – g ustalany jest osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

5. DANE OSOBOWE
5.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego jest Muzeum Narodowe w Krakowie.
5.2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Krakowie: tel.: 12 43 35 707, adres e-mail: ppietras@mnk.pl 
5.3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającym.
5.4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
5.6. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych.
5.7. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5.8. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.
5.9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5.10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zgłoszona rezerwacja.
5.11. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
5.12. Za osobną zgodą dane osobowe Zamawiającego mogą być przez Muzeum wykorzystywane w celach przekazywania Newslettera Muzeum Narodowego w Krakowie oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
5.13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiającego na wskazany przez niego adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.
5.14. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiającego.

6. PŁATNOŚCI
6.1. Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach publikowana jest na stronie internetowej Muzeum - ODDZIAŁY, GODZINY, BILETY.
6.2. Opłaty za usługi dokonywane są przed realizacją usługi:
a. gotówką lub karta płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi
b. przelewem na konto Muzeum przed planowanym terminem realizacji usługi
6.3. Zamawiający zamiar płatności przelewem za usługi wymienione w pkt. 1.2. a – e powinien zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w Muzeum oraz przesłać dane konieczne do wystawienia faktury pocztą elektroniczną, na adres Centrum Informacji i Rezerwacji.
6.4. Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt. 1.2. f – g ustalane są osobno dla każdego wydarzenia.
6.5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu wyznaczonej kwoty za rezerwowaną usługę na konto Muzeum lub dzień dokonania wpłaty w kasie.
6.6. Muzeum może odmówić realizacji usługi w przypadku braku potwierdzenia wpływu wyznaczonej kwoty za rezerwowaną usługę.
6.7. Muzeum wystawia faktury na życzenie Zamawiającego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego oraz podaniu danych do faktury. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.

7. REZYGNACJA Z REZERWACJI
7.1. Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt. 1.2. powinna być zgłoszona Centrum Rezerwacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem wizyty.
7.2. W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt. 1.2. a – d, lub rezygnacji później niż dwa dni przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum może domagać się od zamawiającego zapłaty 100 zł opłaty za zamówioną usługę.

8. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ
8.1. Zamawiający zobowiązany jest do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.
8.2. Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut, po upływie tego czasu Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt. 7.2.
8.3. W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas jaki spóźniła się grupa.

9. POZOSTAŁE UREGULOWANIA
9.1. Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.
9.2. W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Narodowym w Krakowie - REGULAMIN ZWIEDZANIA W MNK.
9.3. W przypadku gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Narodowym w Krakowie przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.
9.4. Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.
9.5. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
9.6. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.
9.7. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.
9.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

W razie wątpliwości informacji i wyjaśnień udziela Centrum Informacji i Rezerwacji telefonicznie, w dni powszechnie od 9:00 do 16:00, pod numerem telefonu + 48 12 433 57 44, lub mailowo pod adresem: rezerwacja@mnk.pl.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję