Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Regulamin rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie

Regulamin rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie

  1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie 30-062, przy al. 3 Maja 1, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem RIK: 25/92, NIP: 6750004442, REGON: 000275961, w dalszej części Regulaminu zwanym "Muzeum", dla wszystkich oddziałów Muzeum z wyjątkiem Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem.

1.2. Muzeum przyjmuje rezerwacje dla osób indywidualnych i dla grup zorganizowanych zgodnie z ofertą Muzeum, która publikowana jest na stronie: https://mnk.pl/

1.3. Muzeum informuje, na które wydarzenia bądź usługi  rezerwacja jest obowiązkowa na stronie internetowej: https://mnk.pl/

1.4. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.5. Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, dalej w treści Regulaminu zwane są "Zamawiającymi".

 

  1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1. Rezerwacji do wszystkich oddziałów z wyjątkiem Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem można dokonać wyłącznie poprzez kontakt z Centrum Informacji i Rezerwacji, mailowo pod adresem: rezerwacja@mnk.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu +48 12 433 57 44

2.2. Rezerwacje przyjmowane są w zależności od wolnych miejsc .

2.3. Na wniosek Zamawiającego, złożony w formie mailowej, Muzeum może utworzyć elektroniczne zamówienie do rezerwacji, po opłaceniu którego Zamawiający otrzyma bilety elektroniczne w formie pliku PDF. W takim przypadku zasady związane ze sprzedażą biletów elektronicznych przez Muzeum określa REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE. Składając wniosek o utworzenie zamówienia elektronicznego Zamawiający akceptuje Regulamin sprzedaży internetowej biletów Muzeum Narodowego w Krakowie.

2.4. Rezerwacje na usługi wymagające rezerwacji przewodnika lub edukatora muzealnego przyjmowane są najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą wizyty.

2.5. Rezerwacje na usługi, które nie wymagają dodatkowej rezerwacji przewodnika lub edukatora muzealnego przyjmowane są na bieżąco, w miarę wolnych miejsc.

2.6. Rezerwacje do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum Książąt Czartoryskich oraz do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM) przyjmowane są maksymalnie 31 dni przed planowaną datą wizyty.

2.7. W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy podać następujące informacje:

a) termin wizyty (data i godzina)
b) oddział i galerię, które Zamawiający zamierza odwiedzić
c) rodzaj zamawianej usługi
d) język w jakim usługa ma być wykonana
e) wielkość grupy (liczba uczestników i liczba opiekunów grupy)
f) wiek uczestników
g) dane kontaktowe do Zamawiającego (telefon, e-mail)
h) w przypadku rezerwacji dla podmiotu nie będącego osobą fizyczną konieczne jest  podanie pełnej nazwy i adresu danego podmiotu oraz imienia, nazwiska, danych i kontaktowych osoby reprezentującej podmiot
i)  informacje o szczególnych potrzebach osób uczestniczących (np. osób z niepełnosprawnościami)
j) informacje dodatkowe (np. prośba o skrócenie standardowego czasu wykonywania usługi itp.)

 

  1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1. Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymagające dodatkowej rezerwacji przewodnika lub edukatora muzealnego zostanie wysyłany, na podany przez niego adres mailowy, link do formularza rezerwacji usług edukacyjnych świadczonych przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

3.2. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia Formularza rezerwacji online i odesłanie go poprzez kliknięcie w opcję „Wyślij”.

3.3. Podstawę do przyjęcia rezerwacji na usługi wymienione w pkt. 3.1. stanowi w pełni wypełniony Formularz rezerwacji.

3.4. Formularz rezerwacji musi zostać wypełniony przez osobę pełnoletnią: opiekuna grupy, bądź osobę, o której mowa w pkt. 2.7.h, lub osobę dokonującej rezerwacji indywidualnie.

3.5. Rezerwacja na usługi wymienione w pkt. 3.1. zostanie anulowana, jeśli Zamawiający nie wypełni Formularza rezerwacji online w terminie do 24 godzin od złożenia rezerwacji. Rezerwacje potwierdzane są tylko w godzinach pracy CENTRUM INFORMACJI I REZERWACJI MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE.

3.6. W wyniku indywidualnego uzgodnienia Zamawiającego z Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie czas na wypełnienie Formularza rezerwacji może zostać przedłużony. Ocena możliwości przedłużenia czasu na wypełnienie Formularza należy do pracownika  Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

3.7. Do Zamawiającego, który poprawnie wypełnił online Formularz rezerwacji zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu procesu rezerwacji.

3.8. W przypadku rezerwacji, które nie wymagają dodatkowej rezerwacji przewodnika lub edukatora muzealnego do Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji.

3.9. W przypadku zmian dotyczących złożonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Centrum Informacji i Rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

  1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1. Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum uwarunkowane są względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2. Muzeum przyjmuje rezerwacje dla grup liczących do 35 osób, z wyjątkiem:

a) Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, gdzie liczebność grupy nie może przekroczyć 25 osób.
b) Pawilonu Józefa Czapskiego, gdzie liczebność grupy nie może przekroczyć 25 osób.
c) Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM), gdzie liczebność grupy nie może przekroczyć 25 osób.
d) Muzeum Książąt Czartoryskich, gdzie liczebność grupy nie może przekroczyć 20 osób.

4.3. Maksymalna liczba osób określona w pkt. 4.2 obejmuje  łączna liczbę  wszystkich uczestników zwiedzania, w tym opiekunów grupy, przewodników miejskich i pilotów wycieczek. Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4. Zdeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna się zgadzać ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób przewodnik lub edukator muzealny może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona z Centrum Informacji i Rezerwacji. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zdeklarowana przez Zamawiającego koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

4.5. Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt. 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.6. Limit miejsc na wydarzenia jednostkowe organizowane przez Muzeum ustalany jest osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 

  1. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego jest Muzeum Narodowe w Krakowie.

5.2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Krakowie: tel.: 12 43 35 707, adres e-mail: iod@mnk.pl

5.3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającym.

5.4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.6. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych.

5.7. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.8. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.

5.9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zgłoszona rezerwacja.

5.11. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

5.12. Za osobną zgodą dane osobowe Zamawiającego mogą być przez Muzeum wykorzystywane w celach przekazywania Newslettera Muzeum Narodowego w Krakowie oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

5.13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiającego na wskazany przez niego adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.14. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiającego.

 

  1. PŁATNOŚCI

6.1. Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach publikowana jest na stronie internetowej Muzeum - ODDZIAŁY, GODZINY, BILETY.

6.2. Opłaty za usługi dokonywane są przed realizacją usługi:

a) gotówką lub karta płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi
b) przelewem na konto Muzeum przed planowanym terminem realizacji usługi
c) przed planowanym terminem realizacji usługi za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, po utworzeniu elektronicznego zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3.

6.3. W przypadku Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM) rezerwacje należy wykupić (zgodnie z pkt. 6.2.) lub odebrać w kasie muzealnej najpóźniej do 15 minut przed terminem rezerwacji. Rezerwacje niewykupione lub nieodebrane do 15 minut przed rozpoczęciem są automatycznie anulowane.

6.4. Zamawiający zamiar płatności przelewem lub za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych powinien zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w Muzeum oraz przesłać dane konieczne do wystawienia faktury pocztą elektroniczną, na adres Centrum Informacji i Rezerwacji: rezerwacja@mnk.pl  

6.5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu wyznaczonej kwoty za rezerwowaną usługę na konto Muzeum lub dzień dokonania wpłaty w kasie.

6.7. Muzeum może odmówić realizacji usługi w przypadku braku potwierdzenia wpływu wyznaczonej kwoty za rezerwowaną usługę.

6.8. Muzeum wystawia faktury na życzenie Zamawiającego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego oraz podaniu danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.

6.9. W przypadku wydania decyzji Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie:

a) o podwyższeniu cen biletów, Zamawiający opłaca rezerwację zgodnie z cenami obowiązującymi na dzień złożenia rezerwacji.
b) o obniżeniu cen biletów, Zamawiający opłaca rezerwację zgodnie z cenami obowiązującymi w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.

 

  1. REZYGNACJA Z REZERWACJI I NIEWYKONANIE USŁUGI Z WINY ZAMAWIAJĄCEGO

7.1. Ewentualna rezygnacja z rezerwacji potwierdzonych Formularzem rezerwacji, o którym mowa w pkt. 3.1.-3.7. powinna być zgłoszona Centrum Rezerwacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem wizyty.

7.2. W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji potwierdzonych Formularzem rezerwacji, lub rezygnacji później niż jeden dzień przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu notę karną w wysokości 150 zł. Kwota, określona w zdaniu pierwszym stanowi karę umowną z tytułu szkody wyrządzonej Muzeum, w związku z rezygnacją z rezerwacji usługi.

7.3. W przypadku gdy Muzeum odmawia realizacji usługi potwierdzonej Formularzem rezerwacji, ze względu na większą liczbę osób w grupie, niż ta, która została zgłoszona w rezerwacji, o czym mowa w pkt. 4.4., ze względu na nie dotrzymanie przez Zamawiającego warunków rezerwacji i szkody wyrządzone Muzeum z tego tytułu,  Muzeum wystawia Zamawiającemu notę karną w wysokości 150 zł.

7.4. Kara umowna, objęta notą karną musi zostać opłacona przelewem na rachunek bankowy Muzeum, wskazany w nocie karnej, w terminie 14 dni od jej wystawienia.

 

  1. SPÓŹNIENIA

8.1. Zamawiający zobowiązany jest do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2. Czas oczekiwania przewodnika lub edukatora muzealnego wynosi 30 minut, z wyjątkiem Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM), dla których obowiązuje procedura opisana w pkt. 6.3.

8.3. W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia / nieodebrania rezerwacji w Muzeum Książąt Czartoryskich i w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM) na 15 minut przed terminem Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt. 7.2.-7.3.

8.4. W przypadku wcześniejszego opłacenia rezerwacji zgodnie z pkt. 6.2. i spóźnienia grupy ponad 30 minut, a w przypadku Muzeum Książąt Czartoryskich i Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM) 5 minut, koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi. Nota karna nie zostaje wystawiona.

8.5. W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik lub edukator muzealny ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas jaki spóźniła się grupa.

 

  1. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1. Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem lub z edukatorem muzealnym w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.2. W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Narodowym w Krakowie - REGULAMIN ZWIEDZANIA W MNK.

9.3. W przypadku gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Narodowym w Krakowie przewodnik lub edukator muzealny ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.4. Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub, po konsultacji z Zamawiającym, przełożenia jej na inny termin.

9.5. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.6. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.7. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.

9.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2023 r.

 

W razie wątpliwości informacji i wyjaśnień udziela Centrum Informacji i Rezerwacji telefonicznie, w dni powszechnie od 9:00 do 16:00, pod numerem telefonu + 48 12 433 57 44, lub mailowo pod adresem: rezerwacja@mnk.pl .

 

 

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję