Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Kraków Wyspiańskiego - regulamin konkursu

Stanisław Wyspiański, Zakole Wisły, pastel na papierze, 1904

Kraków Wyspiańskiego - regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Kraków Wyspiańskiego” na portalu internetowym Instagram
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin konkursu Kraków Wyspiańskiego”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Kraków Wyspiańskiego” na portalu internetowym Instagram (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem konkursu jest: Muzeum Narodowe w Krakowie, adres: al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram przy wykorzystaniu profilu Muzeum Narodowego w Krakowie: https://www.instagram.com/thenationalmuseuminkrakow/

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 15 stycznia 2022 roku od godziny 09:00 do 19 stycznia 2022 roku do godziny 12:00. Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt 4 Regulaminu.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami portalu Instagram, m.in. za pośrednictwem, którego można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązana, a portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące warunki, a to:

a) pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiadające aktywne konto na portalu Instagram,

c) przestrzegające regulaminu portalu Instagram, znajdującego się pod adresem

https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870

2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym w Krakowie.
§3 Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zdjęcie przedstawiające jedno z miejsc w Krakowie uwiecznionych na obrazie przez Stanisława Wyspiańskiego i umieścić je na swoim profilu na portalu Instagram opatrzone hasztagiem #krakowwyspianskiego i zawierające oznaczenie profilu Muzeum Narodowego w Krakowie na Instagramie. Do wyboru są dzieła znajdujące się w artykule pod linkiem: https://tinyurl.com/KrakowWyspianskiegoArtykul. W Konkursie liczy się kreatywność, nagradzane będą najlepsze zdjęcia.

2. Tylko zgłoszenia opublikowane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w §3 pkt 1 będą brane pod uwagę w Konkursie.

3. W momencie opublikowania zgłoszenia konkursowego, zgodnie z pkt 1, uczestnik automatycznie potwierdza, że zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego zgłoszenia.

4. W momencie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik potwierdza,

że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zdobywcami nagród będą uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową na zasadach określonych w § 4 pkt 2 Regulaminu, którzy w czasie trwania Konkursu umieścili w serwisie Instagram post ze zdjęciem przedstawiającym miejsce w Krakowie z obrazu Stanisława Wyspiańskiego wymienionego w artykule: https://tinyurl.com/KrakowWyspianskiegoArtykul opatrzony hasztagiem #krakowwyspianskiego i zawierający oznaczenie profilu Muzeum Narodowego w Krakowie na Instagramie.

2.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie: Aleksandra Sieradzka i Agata Jabłońska. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator – kontakt
asieradzka@mnk.pl.

3. W ramach Konkursu, oceniana będzie kreatywność autorów zdjęć, Komisja Konkursowa zapozna się ze wszystkimi zamieszczonymi postami, a następnie wybierze trzech laureatów. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy w skład których wchodzą: bilet do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, katalog „Wyspiański” oraz puszka gwiazdkowa.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram wciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca nagrody powinien potwierdzić jej przyjęcie pocztą elektroniczną na adres asieradzka@mnk.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie Organizator.
§5 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są trzy zestawy w skład których wchodzi: bilet do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, katalog „Wyspiański” oraz puszka gwiazdkowa.

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z powodu błędnie podanych danych osobowych, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.
§6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

2. Komunikacja z Organizatorem odbywa się drogą elektroniczną poprzez adres: 
ppietras@mnk.pl

3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji Konkursu (art.6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu udostępniania i rozpowszechniania w środkach masowego przekazu imienia, nazwiska lub nicku oraz adresu korespondencyjnego w celu działalności marketingowej Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe dla celu udostępniania i rozpowszechniania w działalności marketingowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez czas

niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny

do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym

przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

5. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji

międzynarodowej w rozumieniu RODO.
§7 Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora: z dopiskiem "Reklamacja”, w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
§8 Postanowienia końcowe
1. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym

Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną wykluczone
z udziału w Konkursie.

2. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową,

poniesione przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego

zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a

uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby

Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne

obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję