Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Informacje o zniżkach

Informacje o zniżkach

Informacje o zniżkach w MNK. Dowiedz się komu przysługują i co jest konieczne, by z nich skorzystać.

§ 1.

I. BILETY ULGOWE
PRZYSŁUGUJĄ za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych, oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",

5) kombatantom,

6) osobom legitymującym się kartą ISIC – International Student Identity Card oraz Kartą Euro 26,

7) w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ przysługuje:

  • 80% zniżki na ceny biletu normalnego do galerii stałych i na wystawy zmienne dla: rodzica (rodziców), w tym rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w Art. 37 ust.2 z dnia 9 czerwca 2011 o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • wstęp bezpłatny dla dzieci z rodzin wielodzietnych: do ukończenia 18 roku życia
  • wstęp bezpłatny dla studentów z rodzin wielodzietnych do ukończenia 25 roku życia
  • wstęp bezpłatny dla ucznia lub studenta legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • wstęp za 1 złotych dla każdego ucznia z rodziny wielodzietnej na lekcję muzealną
  • zniżka 50% na udział w weekendowych warsztatach rodzinnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych do ukończenia 12 roku życia
8) Uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia, w ramach programu "Kultura Dostępna" przysługuje bilet w cenie 1 zł brutto na wszystkie ekspozycje stałe w Muzeum.


II. BILETY BEZPŁATNE PRZYSŁUGUJĄ za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

4) posiadaczom Karty Polaka,

5) dzieciom do lat siedmiu,

6) weteranom i weteranom poszkodowanym,

7) członkom Towarzystwa Przyjaciół MNK (zgodnie z porozumieniem o współpracy z dn. 4.03.2008 r. zawartym pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół MNK a Muzeum na czas nieokreślony),

8) posiadaczom specjalnych zaproszeń wydanych przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie,

9) posiadaczom "Kart wolnego wstępu do wszystkich muzeów podległych resortowi kultury i dziedzictwa narodowego"

10) członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki,

11) członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia krytyków Sztuki (AICA),

12) dziennikarzom,

13) przewodnikom turystycznym.


§ 2.

I. DOKUMENTAMI potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

- legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta,
- legitymacje emeryta - rencisty,
- legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
- legitymacje służbowe,
- legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu,
- zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
- legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,
- Karta Polaka,
- dokument potwierdzający wiek,
- inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 1 ust. 1.1-1.3 do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- legitymacja prasowa,
- legitymacja przewodnika
- Karta Dużej Rodziny,
- Karta ISIC,
- Karta Euro 26.

II. OSOBA UPRAWNIONA do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje kasjerowi Oddziału ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. W przypadku wstępu, o którym mowa w § 1 ust. III pkt. 1-4 osoba upoważniona kontroluje czy nazwa instytucji wraz z imieniem i nazwiskiem prowadzącego zajęcia jest zgłoszona jako grupa studentów uprawnionych do wolnego wstępu.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję