Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Informacje o zniżkach

Informacje o zniżkach

Informacje o zniżkach w MNK. Dowiedz się komu przysługują i co jest konieczne, by z nich skorzystać.

§ 1.

I. Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami (jedna osoba z niepełnosprawnością + jeden opiekun), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
3) nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

4) osobom legitymującym się kartą ISIC – International Student Identity Card oraz Kartą Euro 26,
5) w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ przysługuje:

  • 80% zniżki na ceny biletu normalnego do galerii stałych i na wystawy zmienne dla: rodzica (rodziców), w tym rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w Art. 37 ust.2 z dnia 9 czerwca 2011 o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • wstęp bezpłatny dla dzieci z rodzin wielodzietnych: do ukończenia 18 roku życia
  • wstęp bezpłatny dla studentów z rodzin wielodzietnych do ukończenia 25 roku życia
  • wstęp bezpłatny dla ucznia lub studenta legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • wstęp za 1 złotych dla każdego ucznia z rodziny wielodzietnej na lekcję muzealną
  • zniżka 50% na udział w weekendowych warsztatach rodzinnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych do ukończenia 12 roku życia,

6) W ramach Karty Krakowskiej przysługuje 20% zniżki na bilety wstępu na wystawy stałe dla biletów normalnych, ulgowych i rodzinnych.

7) Uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia, w ramach programu "Kultura Dostępna" przysługuje bilet w cenie 1 zł brutto na wszystkie ekspozycje stałe w Muzeum.

8) Pracownikom instytucji, którym przysługuje ulga za zgodą Dyrektora MNK na podstawie podpisanych umów.

9) Pracownikom MNK oraz ich dzieciom przysługuje 50% zniżki na warsztaty edukacyjne dla osób indywidualnych, w tym także karnety na cykle edukacyjne oraz na lekcje muzealne. (Zniżka nie obowiązuje dla opłat za zajęcia edukacyjne, których cena podstawowa ustalona jest na poziomie poniżej 5 zł brutto.)


II. Bilety bezpłatne na wystawy stałe i czasowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
4) posiadaczom Karty Polaka,
5) dzieciom do lat siedmiu,
6) weteranom i weteranom poszkodowanym,

7) kombatantom

8)obywatelom Polski będącymi działaczami opozycji antykomunistycznej, oraz obywatelom Polski represjonowanym z powodów politycznych
9) posiadaczom specjalnych zaproszeń wydanych przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie,
10) posiadaczom "Kart wolnego wstępu do wszystkich muzeów podległych resortowi kultury i dziedzictwa narodowego"
11) członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki
12) członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia krytyków Sztuki (AICA)
13) dziennikarzom,
14) przewodnikom miejskim m. Krakowa

15) pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16) Pracownikom instytucji, którym przysługuje ulga za zgodą Dyrektora MNK na podstawie podpisanych umów.

17) Posiadaczom Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem ( dotyczy również zajęć edukacyjnych)

18) Pracownikom naukowym uczelni wyższych prowadzącym zajęcia dydaktyczne na wystawach stałych i czasowych.

19) Studentom uczelni wyższych uczestniczącym w zajęciach dydaktycznych odbywających się na wystawach stałych i czasowych.

§2


I. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
- legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta,
- legitymacje emeryta - rencisty,
- legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
- legitymacje służbowe,
- legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu,
- zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
- legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,
- Karta Polaka,
- dokument potwierdzający wiek,
- legitymacja prasowa,
- legitymacja przewodnika
- Karta Dużej Rodziny,
- Karta ISIC,
- Karta Euro 26

- Krakowska Karta Rodzinna 3+

- Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

- Karta Krakowska

II. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje kasjerowi lub osobie kontrolującej bilety Oddziału ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

III. Bileterzy dokonują bieżącej kontroli biletów, zaproszeń i kart wolnego wstępu.

IV. Kasjerzy i bileterzy podlegają bezpośrednio Kierownikowi Oddziału Muzeum.

V. Zaproszenia dla mediów wydawane są przez Dział Marketingu MNK.

VI. Biletem wstępu jest ozdobny druk z kodem kreskowym lub paragon z kasy fiskalnej

VII. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Dyrektor MNK może zwolnić z opłaty za wstęp lub udzielić zgody na wstęp w cenie 1 zł/os. na pisemną prośbę osób zainteresowanych. Dyrektor może upoważnić pracowników MNK do wyrażania w jego imieniu w/w zgody, pod warunkiem, że wstęp będzie zgodny z celem i misją MNK, a w szczególności będzie służył udostępnianiu zbiorów do celów edukacyjnych lub prowadzenia działalności edukacyjnej z osobami niepełnosprawnymi, bądź osobami wykluczonymi społecznie.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję