Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Różnimy się w wierze 07.01-03.05.2015 Różnimy się w wierze

DOWODY KOEGZYSTENCJI WIELORELIGIJNEJ NA ZIEMIACH RZECZYPOSPOLITEJ W STARODRUKACH ZE ZBIORÓW MNK
Na wystawie prezentujemy unikatowe druki religijne oraz dawne mapy ziem Rzeczypospolitej.

Ekspozycja rozmieszczona została w dwóch salach. W Sali Bibliotecznej zwiedzający mogą zapoznać się z 58 drukami z okresu od XV do XVIII wieku. To teksty liturgiczne, traktaty teologiczne, polemiki religijne, zbiory kazań i pieśni kościelnych oraz katechizmy i modlitewniki różnych wyznań: katolickie, protestanckie, prawosławne i unickie. Nie zabrakło tu spuścizny religijnej judaizmu oraz – w mniejszym zakresie – islamu. Do najcenniejszych zabytków należy Biblia protestancka w języku polskim, zwana Biblią Radziwiłłowską lub  brzeską, wydrukowana w Brześciu Litewskim w 1563 roku nakładem księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Jest drugim tłumaczeniem Pisma Świętego na język polski po słynnym katolickim przekładzie Jana Leopolity z roku 1561. Na uwagę zasługuje także "Katechizm" Walentego Kuczborskiego z roku 1568. Jego oryginał ukazał się po łacinie w Rzymie w roku 1566 i stanowił kompendium prawd wiary katolickiej, opracowane w reakcji na rozszerzający się w Europie protestantyzm. Polacy mogli czytać jego tłumaczenie już po dwóch latach.


W Gabinecie Kartograficznym można zobaczyć 23 przykłady przepięknych dawnych map i atlasów (XVI-XX w.). Jedną z cenniejszych jest mapa Feliksa Nagrajkowskiego, ukazująca położenie klasztorów O.O. Bernardynów prowincji wielkopolskiej ze spisem prowincjałów. Kunsztowny miedzioryt pochodzi z roku 1821. Interesująca dla widzów z Małopolski będzie z pewnością mapa województwa krakowskiego w okresie Sejmu Wielkiego, przygotowana przez Karola Buczka i wydana w 1930 roku. Przedstawia m. in. granice majątków duchowieństwa świeckiego i zakonnego na tym terenie. Oznaczono na niej kościoły, kaplice i klasztory z podziałem na męskie i żeńskie oraz adnotacją czy dana budowla jest drewniana, czy murowana.

Wystawy cennych starodruków i kartografii z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie – liczącej około 36 tysięcy woluminów – urządzane są cyklicznie w Oddziale MNK Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, w jego doskonale zachowanej prywatnej bibliotece. Ten numizmatyk i kolekcjoner był twórcą prywatnego muzeum, które po jego śmierci decyzją wdowy Elżbiety z Meyendorffów i synów: Karola i Jerzego Czapskich zostało wraz z kolekcją przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie.


- Cykliczne prezentacje starodruków, często unikatowych w zbiorach polskich, staramy się układać w oparciu o ich intrygującą tematykę ¬- mówi kurator wystawy Iwona Długopolska, kustosz w Dziale Starych Druków, Rękopisów i Kartografii MNK. - Po ekspozycji "Mars krwawy. Starodruki militarne w zbiorach MNK", na której widzowie mogli oglądać m.in. dawne kroniki z opisami bitew czy przedstawienia scen batalistycznych, przygotowaliśmy wystawę opowiadającą o kilkuwiekowym współistnieniu obywateli różnych wyznań, kultur i tradycji na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Kurator wystawy: Iwona Długopolska - kustosz w Dziale Starych Druków, Rękopisów i Kartografii MNK.

Autor: M.B.

Muzeum  im. Emeryka Hutten-Czapskiego

ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków I piętro
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek: 10.00-18.00
  • środa-niedziela: 10.00-16.00
Dysputa kaznodziei chrześcijańskiego z pięcioma muzułmanami. Drzeworyt na karcie tytułowej z: Riccoldus Florentinus, Improbatio alcorani. Sevilla, 1500.
Dawne mapy ziem Rzeczypospolitej i unikatowe druki religijne
Karta z Triodi Cvetnej, jednej z pierwszych drukowanych liturgicznych ksiąg prawosławnych z ok. 1491 r., z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola.
Dawne mapy ziem Rzeczypospolitej i unikatowe druki religijne
Karta tytułowa Biblii protestanckiej w języku polskim zwanej Radziwiłłowską lub Brzeską wydrukowanej w Brześciu Litewskim w 1563 r. nakładem i staraniem Mikołaja Radziwiłła Czarnego
Dawne mapy ziem Rzeczypospolitej i unikatowe druki religijne
Alegoryczne przedstawienie świętych sakramentów jako Drzewa Krzyża. Drzeworyt z: Walenty Kuczborski, Katechizm, Kraków 1568 r.
Dawne mapy ziem Rzeczypospolitej i unikatowe druki religijne
Postylla Grzegorza z Żarnowca (Kraków, po 1580), jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej literatury kalwińskiej XVI w. Tytuł w ozdobnej drzeworytnicznej ramce.
Dawne mapy ziem Rzeczypospolitej i unikatowe druki religijne
Chrzest Jezusa. Drzeworyt z: Grzegorz z Żarnowca, Postylle, Część Wthora, […]. [Kraków, po 1580].
Dawne mapy ziem Rzeczypospolitej i unikatowe druki religijne
Karta tytułowa pierwszej pełnej edycji Biblii w języku starocerkiewnosłowiańskim wydrukowanej w Ostrogu w 1581 r. przez Iwana Fedorowicza, z inicjatywy i kosztem kniazia Konstantego Wasyla Ostrogskiego.
Dawne mapy ziem Rzeczypospolitej i unikatowe druki religijne
Karta tytułowa najstarszej protestanckiej Postylli w języku litewskim, opublikowanej przez Jana Bretkuna w 1591 r. w Królewcu.
Dawne mapy ziem Rzeczypospolitej i unikatowe druki religijne