Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Statut TP MNK

Statut TP MNK

STATUT Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie


I Nazwa i siedziba

§ 1
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie zwanym dalej Towarzystwem

§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Zasięg działania Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1.Towarzystwo jest osobą prawną rozporządzającą własną pieczątką i odznaką, własnym majątkiem utworzonym ze składek członkowskich, subwencji, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej oraz dochodów z odczytów i imprez artystycznych organizowanych przez Towarzystwo.
2.Towarzystwo może także pozyskiwać środki w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki europejskie przeznaczone na działalność w obszarze kultury.


II. Zadania

§ 4
Celem Towarzystwa jest upowszechnienie w społeczeństwie Rzeczpospolitej Polskiej wiedzy o :
a) kulturze artystycznej, w szczególności plastycznej, oraz pogłębianie zamiłowań do sztuki polskiej i obcej, głównie w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie i przy pomocy pracowników tegoż Muzeum;
b) dziejach, zbiorach i znaczeniu Muzeum Narodowego w Krakowie, w celu zapewnienia Muzeum Narodowemu w Krakowie dalszego wzbogacanie zbiorów pod postacią darów, depozytów i obiektów zakupionych ze środków europejskich lub zorganizowanych zbiórek;
c) inicjowanie samodzielnych badań typu naukowego lub popularno-naukowego nad dziełami
sztuki będącymi w posiadaniu członków Towarzystwa oraz zapewnienie opieki fachowej
w przypadku podjęcia tych badań przez członków Towarzystwa;
d) rozwijanie i pogłębianie zamiłowań kolekcjonerskich w zakresie dzieł sztuki z
działalnością poszukiwawczą, mającą na celu opiekę nad cennymi a zaniedbanymi
ruchomymi przedmiotami sztuki oraz pamiątkami historycznymi i patriotycznymi;
e) wspomaganie finansowe Muzeum poprzez zakup dzieł sztuki i pokrywanie kosztów
konserwacji.

§ 5
1.Cele powyższe będą realizowane przez organizowanie:
a) odczytów publicznych ;
b) odczytów i pokazów dzieł sztuki z magazynów Muzeum Narodowego w Krakowie dla członków Towarzystwa;
c) wycieczek naukowo-artystycznych;
d) wystaw dzieł sztuki z magazynów Muzeum Narodowego w Krakowie;
e) udzielanie konsultacji w przypadku podjęcia przez członków Towarzystwa prac badawczych i w sprawach kolekcjonerstwa dzieł sztuki;
f) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Towarzystwa
g)współpracy z instytucjami o pokrewnych celach.
2.Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z celami statutowymi


III Członkowie

§ 6
Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków założycieli i członków zwyczajnych.

§ 7
Tytuł członków założycieli noszą członkowie, którzy złożyli podpisy na akcie inicjującym utworzenie Towarzystwa w dniu 22 stycznia 1968 r.

§ 8
Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem Polski, która podpisze deklarację członkowską i wyrazi chęć popierania celów Towarzystwa.

§ 9
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) stosowanie się do postanowień Statutu, zarządzeń władz Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania;
b) branie udziału w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo;
c) regularne uiszczanie ustanowionych opłat członkowskich.

§ 10
Członkowie zwyczajni i członkowie założyciele posiadają następujące prawa:
a) czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem stanowczym;
b) wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa;
c) korzystania z wszelkich udogodnień i urządzeń Towarzystwa;
d) odwoływania się od decyzji władz Towarzystwa do Walnego Zebrania.

§ 11
Skreślenie z listy członków następuje w wypadkach:
a) pisemnego zgłoszenia wystąpienia;
b) działań niezgodnych z celami statutowymi Towarzystwa (uchwałą Walnego Zebrania),
c)uchylenia się od płacenia składek przez okres 3 lat (decyzją Zarządu).


IV. Zasady organizacyjne

§ 12
Towarzystwo prowadzi zajęcia dla wszystkich członków wg ustalonego planu


V. Władze Towarzystwa

§ 13
Władze Towarzystwa stanowią:
a) Walne Zebranie;
b) Zarząd Towarzystwa;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 14
Walne Zebrania dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie zwołuje Prezes Towarzystwa, a to: zwyczajne nie później niż do 15 marca każdego roku kalendarzowego, zaś nadzwyczajne w ciągu 14 dni od daty decyzji Zarządu Towarzystwa lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, względnie na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Towarzystwa.
O Walnym Zebraniu winni być na 7 dni przed terminem powiadomieni pisemnie wszyscy członkowie Towarzystwa. Walne Zebranie po upływie 30 minut od pierwszego terminu, na które jest zwołane, w drugim terminie ma prawo podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania należą sprawy:
a) określanie zasad ustanowienia składek członkowskich;
b) wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
c) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzanie zmian do tych regulaminów;
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie majątku Towarzystwa;
f) uchwalanie rocznych planów i ocena ich wyników;
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Towarzystwa nie unormowanych odmiennie Statutem.

§ 16
Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla zmiany Statutu wymagana jest większość ¾ głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków.

§ 17
Zarząd Towarzystwa składa się z 9 członków wybieranych w głosowaniu tajnym na 3 lata. Wybierają oni spośród siebie prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.

§ 18
Posiedzenie Zarządu Towarzystwa zwołuje prezes lub wiceprezes, przy czym dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność 5 członków Zarządu. Uchwały zapadają większością głosów, a w razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 19
Do zadań Zarządu Towarzystwa należy:
a) organizowanie działalności przewidzianej w §4 Statutu;
b) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych;
c) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
d) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
e) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetu i bilansu celem przedłożenia ich Walnemu Zebraniu;
f) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 20
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na 3 lata. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest badanie gospodarności Towarzystwa, sprawdzanie ksiąg i stanu majątkowego Towarzystwa oraz składanie sprawozdań z tych czynności na Walnych Zebraniach i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Komisja dokonuje kontroli w pierwszym miesiącu po zakończeniu roku poprzedzającego.


VI. Kontrola dochodów i rozchodów Towarzystwa

§ 21
Zarząd Towarzystwa prowadzi księgi zgodnie z prawem i przyjętymi przepisami o rachunkowości.


VII. Zmiany Statutu i likwidacja Towarzystwa

§ 22
Zmiana Statutu może być dokonana na wniosek Walnego Zebrania po zatwierdzaniu zmian przez władzę rejestracyjną.

§ 23
Likwidacja Towarzystwa może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zebrania powziętej większością ¾ głosów obecnych członków.

§ 24
W razie rozwiązania Towarzystwa na skutek własnej uchwały (art.37, ust.2 Prawa o Stowarzyszeniach) ostatnie Walne Zebranie określi w drodze uchwały, która podlega zatwierdzeniu władz rejestracyjnych przeznaczenie majątku Towarzystwa. W braku takiej uchwały lub w razie jej zatwierdzenia wchodzi w zastosowanie przepis art.27 Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 25
Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują łącznie: prezes, sekretarz i skarbnik oraz osoby przez nich upoważnione w granicach udzielonych tym osobom prze Walne Zebranie pełnomocnictw.


Statut zatwierdzony dnia 17 stycznia 2011 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję