Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Inspektor nadzoru – Koordynator projektów inżynieryjnych

Nabór na stanowisko: Inspektor nadzoru – Koordynator projektów inżynieryjnych

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor nadzoru – Koordynator projektów inżynieryjnych.
Miejsce pracy: Kraków

Główne zadania na stanowisku:
 • Nadzór nad realizacją konserwacji planowej, koordynacja prac technicznych, kontrola jakości i terminowości wykonania, sporządzanie raportów;
 • Nadzór nad poprawnością prowadzenia robót przez wykonawców pod kątem finansowym i formalnym m.in. zgodność z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym, poprawność wystawianych faktur, oraz merytorycznym m.in. zgodność z dokumentacją projektową, przepisami prawa i sztuką budowlaną,
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i prowadzeniem remontów;
 • Przygotowywanie i udział w procedurze wprowadzania wykonawców na budowę,
 • Kontrola nad prawidłowością zawierania i rozliczania umów podwykonawczych przez wykonawców
 • Współpraca z inżynierem kontraktu lub zewnętrznymi inspektorami nadzoru
 • Organizowanie rad technicznych, w tym czynny w nich udział, udział w dokonywaniu oceny konieczności wprowadzania robót zamiennych, uzupełniających i dodatkowych oraz sporządzanie protokołów i notatek z przeprowadzonych spotkań i czynności,
 • Przygotowanie i udział w odbiorach końcowych i częściowych robót budowlanych,
 • Sporządzanie opinii technicznych w tym opinii w zakresie konstrukcji budynków
 • Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • Organizowanie przeglądów gwarancyjnych oraz podejmowanie czynności związanych z ujawnieniem kontrolą usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,
 • Realizacja uprawień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz organizowania przeglądów gwarancyjnych w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji, w tym m.in. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizowanych remontów i inwestycji, bieżące raportowanie oraz dbanie o jak najwyższe standardy działalności działu technicznego
 • Udział i koordynowanie prac zespołów projektowych i zadaniowych
 • Analiza kosztów prowadzonych działań i poszukiwanie sposobów na ich optymalizacją
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi technicznej budynków
 • Inicjowane dodatkowych prac i rozwiązań w podległych obiektach
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, techniczne o specjalności ogólnobudowlanej
 • Aktualne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
 • Doświadczenie w obsłudze technicznej budynków min 5lat
 • Doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych (modernizacje, przebudowy, rozbudowy obiektów) min 5 lat
 • Doświadczenie w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość podstaw prawa budowlanego;
 • Biegła znajomość przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlanych, przygotowywania dokumentacji przetargowej, ofertowej, specyfikacji technicznych
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera, pakietu office, ms project
 • Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność budowania i utrzymywania trwałych relacji, dobra organizacja czasu i pracy,
 • umiejętność płynnego formułowania myśli i redagowania pism urzędowych,
 • predyspozycje do koordynowania zespołem,
 • umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w fantastycznej lokalizacji – budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość udziału w kursie języka angielskiego,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy MNK).

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 13.09.2019r. z dopiskiem w tytule „Inspektor nadzoru – Koordynator”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie  z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,  email: dyrekcja@mnk.pl).

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.

V. Odbiorcy danych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych
Słowa kluczowe: Praca w MNK
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję