Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Konferencja naukowa: Nowy początek. Modernizm w II Rzeczpospolitej

Konferencja naukowa: Nowy początek. Modernizm w II Rzeczpospolitej

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Krakowie i Instytut Historii Sztuki UJ
Termin: 26­–27 stycznia 2023 roku
Miejsce: Muzeum Narodowe w Krakowie
W ciągu ostatnich kilkunastu lat ukazało się wiele szczegółowych opracowań dotyczących różnych aspektów polskiego modernizmu z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Temu przyrostowi wiedzy, zwłaszcza z zakresu badań nad architekturą, nie towarzyszy jednak prezentacja nowych generalnych perspektyw badawczych i syntetycznych ujęć twórczości artystycznej tamtego czasu. Te, które zadomowione są w polskiej literaturze z zakresu historii sztuki, często zawężają pole historycznej obserwacji do wybranych przejawów artystycznej aktywności. Prowadzą do wiązania modernizmu z ograniczonym spektrum ideowych ukierunkowań, politycznych postaw i estetycznych wyborów, akcentując jako zasadniczą podstawę jego specyfiki uniwersalistyczne wizje człowieka, społeczeństwa i ich przyszłości. Ukierunkowane w ten sposób spojrzenie na przejawy nowoczesnej kultury i sztuki mija się jednak z historyczną dynamiką, czego dowodzi fiasko w ramach tak nakreślonej perspektywy badawczej, prób wyjaśniania powszechnie komentowanych paradoksów modernizmu. Najczęściej wymienia się wśród nich jednoczesną obecność uwielbienia dla techniki i wszelkich znamion nowoczesnego życia oraz zachwyt nad prymitywnymi formami kultury, ludową sztuką i twórczością dzieci. Wskazuje się także na równoległe formułowanie wzajemnie sprzecznych wizji świetlanej przyszłości oraz przygnębiających diagnoz upadku kultury i zagłady cywilizacyjnej; postulatów dążenia do porzucenia tradycji i jednocześnie sięgania do niej w poszukiwaniu istotnych wartości; wezwań do bazowania na uniwersalnych wyznacznikach kultury, a zarazem powrotu do lokalności i regionalności; wreszcie równoczesnych apeli o afirmację miejskiej cywilizacji, jak też o apologię wsi i rustykalności.

Przechodząc mimo tych paradoksów lub uznając je za symptom wewnętrznych i naturalnych sprzeczności modernizmu, definiuje się go najczęściej jako efekt gwałtownego odrzucenia historii i tradycji, wiary w siłę nowoczesnych maszyn, technologii i produkcyjnych procedur, utopijne niekiedy dążenie do kreacji nowego świata, skłonność do abstrakcji oraz podstawowych form i kolorów kosztem ornamentu i dekoracji, a także jako rezultat skłonności do łączenia artystycznej działalności z politycznymi ideami i praktyką europejskiej lewicy.

Artystyczna rzeczywistość dwudziestolecia międzywojennego wydaje się jednak znacznie bardziej różnorodna pod względem twórczych koncepcji, ideowych wyborów i stylistycznych formuł. W związku z tym szczególnie istotne wydają się nam następujące pytania badawcze:
  • W jaki sposób i w jakim zakresie ta różnorodność możliwa jest do uchwycenia w syntetycznych ujęciach badawczych?
  • Jakie obszary artystycznej twórczości wymagają szczególnego uzupełnienia w generalnym obrazie polskiego modernizmu, który obecnie funkcjonuje w historii sztuki?
  • Jak włączyć w opis artystycznej twórczości kwestię oddziaływania generalnych procesów modernizacyjnych zmieniających ówczesną rzeczywistość na wielu obszarach życia społecznego?
  • Jakie metody i perspektywy badawcze efektywnie mogłyby regulować syntetyczne ujęcia modernizmu w Polsce międzywojennego okresu?
  • W jaki sposób modernizm w Polsce tamtych lat został naznaczony przez kontekst obu wojen światowych?
  • Jakie perspektywy opisu modernizmu w Polsce międzywojennej w jego relacji do sztuki europejskiej, w tym sztuki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, uznajemy za efektywne pod względem poznawczym i adekwatne historycznie?
  • W jaki sposób respektować pod względem badawczym wielokulturowy charakter modernizmu w Polsce międzywojennej?
Zapraszamy do wspólnej dyskusji, dotyczącej też wielu innych zagadnień, ważnych dla naszego rozumienia twórczości artystycznej Polski dwudziestolecia międzywojennego.
Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja zbiorowa w punktowanym wydawnictwie.

Zgłoszenia referatów o objętości do 1000 znaków ze spacjami prosimy przysyłać na adres:
w.grzesiak@uj.edu.pl do 5 września 2022.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Szczerski
dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
dr hab. Rafał Quirini-Popławski
mgr Weronika Grzesiak

Słowa kluczowe: modernizm, konferencja naukowa
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję