Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Konkurs na przebudowę Gmachu Głównego rozstrzygnięty

fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK

Konkurs na przebudowę Gmachu Głównego rozstrzygnięty

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.
Muzeum Narodowe w Krakowie – Organizator Konkursu, działając we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków, przeprowadziło Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Przedmiot i cel Konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Konkurs dotyczy architektonicznej koncepcji funkcjonalnego rozmieszczenia zadanego programu użytkowego w nowocześnie i atrakcyjnie uformowanym wnętrzu istniejącego budynku Muzeum.

Ze względu na fakt, iż realizowany od lat 30. XX wieku obiekt w chwili obecnej nie pozwala na racjonalne wykorzystanie go dla funkcji współczesnego muzeum, koniecznym stała się jego przebudowa pozwalająca na realizację wygodnego w użytkowaniu, elastycznego w zagospodarowaniu, funkcjonalnego obiektu spełniającego wymagania współczesnego muzeum.
Celem Konkursu jest uzyskanie jak najlepszego, najbardziej wartościowego pod względem m.in. artystycznym, a także użytkowym – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny prac, opracowania.
Konkurs ma charakter realizacyjno-studialny (realizacji podlegać będzie część Pracy Konkursowej), otwarty i jednoetapowy. Przedmiot Konkursu został podzielony na dwa etapy: Etap I obejmuje historyczną część Gmachu Głównego, tj. zbudowaną w latach 30. XX w., i uwzględnia realizację zespołu wejściowego. Etapu II obejmuje przebudowę pozostałej części budynku.

Przebieg Konkursu:
Do upłynięcia wyznaczonego terminu złożono 150 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków i załączonych do nich dokumentów oraz wezwania Uczestników Konkursu do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosków i po ponownej ich ocenie, do składania Prac Konkursowych zostało zaproszonych 128 Uczestników.
Organizator wykluczył z udziału w Konkursie 22 Uczestników z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w regulaminie Konkursu.

W wyznaczonym terminie złożono 22 Prace Konkursowe.
Ocena Prac Konkursowych:
Sąd Konkursowy w składzie:

1. arch. Ryszard Jurkowski - sędzia referent
2. prof. dr hab. arch. Marek Pabich - członek sądu
3. arch. Janusz Sepioł - członek sądu
4. arch. Mariusz Ścisło – przewodniczący sądu
5. prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – członek sądu
6. Leszek Bednarz z-ca Dyrektora ds. Technicznych – członek sądu
7. Janusz Czop z-ca Dyrektora ds. Konserwacji i Przechowywania Zbiorów- członek sądu

dokonał kwalifikacji i oceny złożonych Prac Konkursowych, zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu, przyznając następujące nagrody:

I miejsce - praca nr 20, numer kodowy pracy: Aa000029
Autor Pracy:
Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.
Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28, 20-052 LublinUzasadnienie:

Pierwszą nagrodę przyznano za innowacyjne, konsekwentnie przeprowadzone rozwiązanie stwarzające funkcjonalną i elastyczną przestrzeń wystawienniczą oraz niezwykle atrakcyjne przestrzenie ogólnodostępne.
Wartością pracy jest potraktowanie przyjaznych środowisku technologii jako czynnika budowy formy architektonicznej, co pozwala uczynić problematykę ekologiczną częścią przesłania ideowego budynku.
Projekt stwarza szanse wykreowania wnętrza muzealnego o unikatowym charakterze, przełamującego stereotypowe wyobrażenia, a jednocześnie zachowującego wartości artystyczne historycznego budynku.
Sąd konkursowy podkreślił wartość przemyślanego rozwiązania urządzenia terenu wokół Muzeum, zwłaszcza po jego północnej stronie.

Zalecenia Sądu konkursowego:

1. W następnej fazie (realizacji) należy dopracować bezkolizyjne wejście zachodnie, z zapewnieniem połączenia parkingu ze strefą wejściową.
2. Sąd Konkursowy zaleca uwzględnić rezerwę obciążenia fundamentów parkingu podziemnego pod ewentualną przyszłą rozbudowę kubaturową (nadziemną) Muzeum.
3. Zaleca się przeanalizowanie konstrukcji i funkcji dachu z możliwością jego optycznego obniżenia.
4. Zaleca się zrezygnować ze ścian zielonych z wnętrza sal ekspozycyjnych Muzeum – ze względów eksploatacyjnych.
5. Zaleca się przeanalizowanie zewnętrznych elementów rampy w kontekście zapewnienia wejścia zachodniego.

II miejsce - praca nr 12, numer kodowy pracy: 251606Ba
Autor Pracy:
Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 82/14, 50-441 Wrocław

Uzasadnienie:
Nagrodę drugą uzyskał prosty, ale urzekający pomysł i jego rozwiązanie, polegające na wkomponowaniu w strukturę istniejącego budynku formy kostki w kształcie sześcianu.
Projektant w sposób bardzo udany i cechujący się wrażliwością w odniesieniu do zabytku rozmieszcza program funkcjonalny w segmencie części historycznej budynku.
Praca zawiera klarowną ideę z czytelnym podziałem (najwyraźniejszym spośród wszystkich prac) na strefę administracyjną (obsługową) i ekspozycyjną. Poprawia to ekonomikę eksploatacji i zarządzanie budynkiem, wypełniając zalecenia „zielonego muzeum”.

Zalecenia Sądu konkursowego:

1. Zaleca się, w przypadku realizacji tej Pracy, dopracowanie elementów wejścia od elewacji zachodniej oraz uczytelnienie kubatury oddzielającej część komunikacyjną od sal ekspozycyjnych poprzez ewentualne wytworzenie kubaturowej przestrzeni.

III miejsce - praca nr 11, numer kodowy pracy: S263295i
Autor Pracy:
HS99 Sp. z o.o.
Ul. Adama Mickiewicza 6/3, 75-004 Koszalin

Uzasadnienie:
Przyznając trzecią nagrodę, Sąd Konkursowy wysoko ocenił decyzję o zaprojektowaniu wewnętrznego atrium, które w dużej mierze stanowi o wartości przedstawionej koncepcji. Stworzenie przestrzeni centralnej integrującej różne obszary obiektu i jednocześnie zapewniającej odwiedzającemu dobrą orientację nawiązuje do najlepszych tradycji architektury muzealnej.
Wątpliwości Sądu Konkursowego wzbudził sposób rozwiązania centralnego wielokondygnacyjnego hallu, którego monumentalny charakter wywołany przez zmienny rytm otworów stoi w opozycji do czytelności kompozycji Muzeum i jego elewacji. Wyraźne zaakcentowanie kierunku wschód–zachód w układzie funkcjonalno-przestrzennym i wprowadzenie drugiego wejścia podnosi wartość przestrzeni ogólnodostępnych. Sąd konkursowy docenił decyzję o wyraźnym podziale na odmienne części funkcjonalne, choć nie została ona konsekwentnie przeprowadzona.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu dwóch wyróżnień dla następujących Prac Konkursowych:

Praca nr 18, numer kodowy pracy: 00005XxX
Autor Pracy:
WXCA Sp. z o.o.
Ul. Górczewska 242/9, 01-460 Warszawa
Uzasadnienie:
Wyróżnienie przyznano za niekonwencjonalne podejście do przyszłościowego rozwiązania części zachodniej, kreującego nową przestrzeń publiczną miasta.

Praca nr 8, numer kodowy pracy: T212121e
Autor Pracy:
Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o.
Ul. Mazowiecka 84/5, 30-023 Kraków
Uzasadnienie:
Wyróżnienie przyznano za konsekwentne i uporządkowane rozwiązanie nowej zabudowy w części ekspozycyjnej, z optymalnym rozwiązaniem funkcjonalnym. Za wartość uznano odtworzenie pierwotnego kształtu przestrzeni hallu z doprowadzeniem światła dziennego.

W związku z powyższą kwalifikacją Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu następujących nagród:
- I nagroda: 55.000 zł. brutto oraz zaproszenie do negocjacji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania Pracy Konkursowej dla etapu I
- II nagroda: 35.000 zł. brutto
- III nagroda: 20.000 zł. brutto

oraz wyróżnień, każde po 10.000 zł.
Zatwierdzenie wyników pracy Sądu Konkursowego:
Prace Sądu Konkursowego zatwierdził Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew.

Wystawa Pokonkursowa:
Prace Konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie, która będzie otwarta w dniach 16 października – 22 listopada 2015, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków.


Dyskusja pokonkursowa:

Otwarta dyskusja pokonkursowa powiązana z prezentacją prac odbędzie się 18 listopada 2015 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.