Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tom XII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XII - Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne

Tom XII, 2017

SPIS TREŚCI

Nota od redakcji

ARTYKUŁY

Wolfgang Fisher-Bossert, Jarosław Bodzek
Ancient Sicilian Coins in the National Museum in Krakow / Starożytne monety sycylijskie w Muzeum Narodowym w Krakowie

Jarosław Bodzek
A New Achaemenid Coin. Several Comments on a Unique Tetradrachm of the Type "Great King/Prow" and Some Other Issues of the Satraps / Nowa moneta achemenidzka. Kilka uwag na temat unikatowej tetradrachmy typu "Wielki Król/prora" i niektórych innych emisji satrapich

Robert S. Wójcikowski
Zeus Aëtophoros in the Coinage of Seleucus I Nicator / Zeus Aetophoros w mennictwie Seleukosa I Nikatora

Thomas Faucher
Coin Minting Techniques in Ptolemaic Egypt: Observe, Analyze, Recreate / Techniki bicia monet w ptolemejskim Egipcie. Obserwacja, analiza, nowe spojrzenie

Bartosz Awianowicz, Jędrzej Musiela, Marcin Sylwestrzak
An Attempt to Use XRF Spectrometry to Define the Classification of Antonine Bronze Denominations / Próba zastosowania metody spektrometrii XRF do doprecyzowania klasyfikacji nominałów brązowych monet Antoninów

Arkadiusz Dymowski
A Small Hoard of Roman Denarii Found in the Region of Kuyavia. The Provenance of Imitative Coins of Roman Imperial Denarii Found in the Territory of Poland / Niewielki skarb denarów rzymskich znaleziony na Kujawach. Pochodzenie naśladownictw rzymskich denarów cesarskich znajdowanych na terenie Polski

Vitalʼ Sidarovich
Barbarian Imitations of Ancient Coins in the Territory of Belarus / Barbarzyńskie naśladownictwa monet rzymskich z terenu Białorusi

Adam Degler, Kyrylo Myzgin
New Information on Finds of Roman Coins from Western Ukraine: Lviv District / Nowe informacje na temat znalezisk monet rzymskich z Ukrainy Zachodniej, obwód lwowski

Anna Zapolska
The Solidus of Heraclius from Wargen in Sambia – Reconsidered / Solid Herakliusza znaleziony w Wargen (Sambia) – ponownie omówiony

Anna Bochnak, Mateusz Woźniak
Skarb fałszywych monet Władysława Jagiełły z Łucka / The Hoard of Forged Coins of King Władysław Jagiełło, Found at Lutsk

Agnieszka Książyńska, Monika Łyczak
“PECUNIA NON OLET?” An Analysis of the Remnants of 16th-Century Silver Coins from a Cesspit on the Property at 28 Floriańska St. / 18 Saint Mark St. in Krakow // „PECUNIA NON OLET?” Analiza struktów XVI-wiecznych monet srebrnych z dołu chłonnego na posesji przy ul. Floriańskiej 28 / św. Marka 18 w Krakowie

Andrii Boyko-Gagarin
Home-Made Counterfeits of the Tymfs (złotówki) of John II Casimir (1648–1668) from Finds in the Historical Region of Volhynia / Fałszerstwa tymfów Jana II Kazimierza (1648–1668) ze znalezisk z terenu historycznego Wołynia

VARIA
Katarzyna Podniesińska
 The Bookplates of Polish Coin and Medal Collecting Connoisseurs in the Collection of the National Museum in Krakow. Libraries and Numismatic Collections in the 18th Century / Ekslibrisy polskich kolekcjonerów i znawców numizmatyki na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Biblioteki i zbiory numizmatyczne w XVIII wieku

RECENZJE

Barbara Zając
Arkadiusz Dymowski, Nummi serrati, bigati et alii. Coins of the Roman Republic in East-Central Europe North of the Sudetes and the Carpathians. Warsaw: University of Warsaw Press, 2016. 430 pages, 85 plates. ISBN 978-83-235-2462-5
Kyrylo Myzgin, Roman Republican Coins and Their Imitations from the Territory of Ukraine and Belarus (Римские республиканские монеты и их имитации с территории Украины и Беларуси). Warsaw: University of Warsaw Press, 2017, 290 pages, 31 plates; ISBN 978-83-235-2720-6

Szymon Jellonek
 Antony Hostein, Jerome Mairat, Roman Provincial Coinage, Vol. IX, From Trajan Decius to Uranius Antoninus (AD 249–254). Part I, Introduction and Catalogue; Part II, Indexes, Maps, and Plates, The British Museum / Bibliothéque nationale de France 2016, 456 pages, 8 maps, 155 plates; BMP ISBN: 978 0 7141 1829 1 / BnF ISBN: 978-2-7177-2710-4

Szymon Jellonek
 Axel Filges, Münzbild und Gemeinschaft. Die Prägungen der römischen Kolonien in Kleinasien (Frankfurter Archäologische Schriften 29). Bonn 2015, XII + 404 pages, 558 figures; ISBN 978-3-7749-3947-9

Paweł Gołyźniak
Diana Scarisbrick, Claudia Wagner, John Boardman, The Guy Ladrière Collection of Gems and Rings. London–New York: Philip Wilson Publishers 2016, 301 pages, 480 illustrations (colour); ISBN 978-1-78130-039-8

KRONIKA

Mateusz Woźniak
 Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2016) / The Chronicle of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow (2016)

Jarosław Bodzek
 Kronika Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie (2016) / The Chronicle of the Numismatic Section of the Commission on Archaeology of the Polish Academy of Sciences (Krakow Branch of the Polish Academy of Sciences) (2016)
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję