Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
szukaj w sklepie
wszystko
szukaj

Regulamin

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Narodowego w Krakowie określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Krakowie, adres: al. 3 Maja 1. 30-062 Kraków, wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 25/92, NIP: 675-000-44-42, REGON: 000275961, zwane dalej "Sprzedawcą", za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem https://mnk.pl/sklep.
Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedawca: Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1. 30-062 Kraków NIP 675-000-44-42 RNIK nr 25/92
Kupujący: osoba zarejestrowana i zalogowana w Portalu Muzeum, która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego regulamin.
Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: https://mnk.pl/sklep, kontakt telefoniczny z Sekcją Sprzedaży
pod numerami tel.  +48 12 433 55 94, +48 12 433 57 26 w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00
Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku
Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt


§ 1. Informacje podstawowe

1. Ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta Zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia zmian.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. Transakcje są dokumentowane fakturą VAT.
3. Zamówienia na wybrane publikacje można składać:
Poprzez Sklep Internetowy
Telefonicznie: +48 12 433 55 94, +48 12 433 57 26
Drogą e mailową ma adres sklep@mnk.pl  
4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- Przedpłata na konto - klient płaci za produkty przed ich wysłaniem przelewem bankowym na poniższe konto: 97 1130 1150 0012 1268 8420 0001
- Płatność internetowa w systemie Dotpay - 0 zł 
5. Do zamówienia należy podać pełen adres do faktury i adres do wysyłania jeżeli jest inny niż do faktury.
6. Przelew powinien zawierać tytuł zakupionego towaru jeśli zamówienie jest złożone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numer zamówienia, jeśli zamówienie jest złożone za pośrednictwem Sklepu Online.
7. Jeśli formą płatności za zamówienie zostanie wybrany przelew (przedpłata na konto) wysyłka jest realizowana przez Sklep po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z banku lub systemu Dotpay.
8. W celu złożenia zamówienia z wysyłką zagraniczną należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie.
9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą przy al. 3 Maja 1, w Krakowie (kod pocztowy: 30-062), tel.: 12 43 35 620, adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl.
2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Krakowie: tel.: 12 43 35 707, adres e-mail: ppietras@mnk.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zakupów zamówionych produktów w Sklepie Internetowym Muzeum Narodowego w Krakowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO Kupujący ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5. Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Kupującego jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Kupującego oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Kupującego (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE 2016 poz. L119) ("Rejestracja").
6. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Kupujący w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
9. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych.
10. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
11. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
12. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a po jego upływie przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostało zrealizowane świadczenie (art. 70 §1 Ordynacja podatkowa) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

§ 3. Zakupy

1. Zakupu można dokonać ze strony głównej Sklepu wybierając opcję "Kup bez logowania" lub "Zaloguj się lub załóż konto jeśli często u nas kupujesz" oraz wypełniając formularz zawierający dane kupującego.
2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, chyba że informacje o Loginie lub Haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Kupujący zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kupującego swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Kupującego przy okazji Rejestracji, Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
W celu usunięcia konta, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 4. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Kupujący, którzy dokonali skutecznej rejestracji zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
- dokonanie zakupu bez logowania, zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Kupującego lub dokonanie rejestracji;
- podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w formularzu o ile nie zostały one podane przy rejestracji;
- potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika w polu typu checkbox) zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisanych w formularzu;
- wybór oraz wprowadzenie Produktu/ów do koszyka;
- wybór formy płatności oraz sposobu dostawy lub odbioru Produktu/ów;
2. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w Regulaminie. Dane te umożliwią: realizację oraz dostarczenie zamówienia, a także wystawienie faktury VAT lub innego dokumentu fiskalnego. Klient może wprowadzić zmiany do momentu wystawienia faktury po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź mailem. Zamawiający otrzymuje dowód wpłaty w postaci faktury VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać dokładną nazwę, dane oraz NIP firmy.

§ 5. Dostawy

Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów na koszt Klienta za pośrednictwem Poczty polskiej. Kupujący może także osobiście odebrać zakupiony towar w siedzibie Muzeum. Koszt dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej to 15 zł (przy zakupach na kwotę powyżej 200 zł - 0 zł). Orientacyjny czas dostawy wynosi 3 dni robocze.
Płatność za zamówione Produkty może być dokonana przez Klienta: przed wydaniem Produktów Klientowi – przelewem bankowym.
Koszty dostawy Produktów, czas, i sposoby płatności określa dostępna na stronie Sklepu zakładka: "Płatności i dostawa".

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy be z podania przyczyny składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Kupującego) w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z zakupionym produktem.
Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
2. Zwracane Produkty należy odesłać do Sklepu na adres: Sklep internetowy https://mnk.pl/sklep, al. 3 Maja 1. 30-062 Kraków. Do zwracanych Produktów należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość (dalej: Oświadczenie"), o ile nie zostało wysłane Sprzedawcy wcześniej, przed upływem terminów o których mowa w pkt 23.
Przykładowy wzór Oświadczenia można pobrać tutaj:

 Wzór formularza odstąpienia od umowy 

 Formularz informacyjny dotyczący odstąpiena od umowy

3. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
4. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w pkt 23 a) pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie.

§ 7. Kontakt ze Sklepem

Obsługa Klientów Sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 pod numerami telefonu +48 12 433 55 94, +48 12 433 57 26.  Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@mnk.pl lub przez stronę internetową Sklepu internetowego po zarejestrowaniu się i zalogowaniu Klienta na swoje konto.

§ 8. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Kupującego w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
2. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową ("Reklamacja"), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
W przypadku zgłoszenia Reklamacji Konsument powinien przesłać Produkt do Sklepu na adres: Sklep internetowy https://mnk.pl/sklep, al. 3 Maja 1. 30-062 Kraków wraz z kopią paragonu lub faktury VAT oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym.

Wzór formularza reklamacji

3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.
4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientów.
5. Kupujący traci uprawnienia do przywrócenie Produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produkt u z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r .

Twój koszyk

jest pusty
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję