Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych MNK

Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych MNK

Strategie dla przyszłości - podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych MNK
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+"

Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Mobilność kadry edukacji dorosłych

Projekt "Strategie dla przyszłości – podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych Muzeum Narodowego w Krakowie" był pierwszym projektem mobilności realizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach programu Erasmus+.

Projekt był realizowany przez okres 16 miesięcy, w terminie: 15.06.2016 - 14.10.2017.

W ramach projektu udało się zrealizować łącznie 14 mobilności, w których wzięło udział 12 pracowników MNK, z czego najliczniejszą grupę uczestników stanowiły osoby pracujące w nowo utworzonym Pionie Strategii, Rozwoju i Komunikacji - są to pracownicy m.in. Działu Edukacji, Nowych Mediów czy Promocji. Ponadto, w projekcie uczestniczyli także przedstawiciele kadry zarządzającej Muzeum.

W czasie trwania projektu zostały zrealizowane dwa typy mobilności: job shadowing – poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację (8 mobilności) oraz udział  w kursach/szkoleniach (6 mobilności).

Partnerami przedsięwzięcia były renomowane europejskie instytucje kultury:

 • Palais des Beaux-Arts – BOZAR, Belgia,
 • Stichting Het Rijksmuseum, Holandia,
 • The Drents Museum, Holandia.


Ponadto, współpracowaliśmy z doświadczoną instytucją z Portugalii (Centro Europeu de Línguas, Lda.) oraz organizatorami kursów z Niemiec (Interpret Europe - European Association for Heritage Interpretation e.V.), Słowacji (Slovak Fundraising Centre) i Portugalii (Agrupamento de Escolas Emidio Navarro).


Cele projektu
Wśród najważniejszych celów projektu należy wskazać:

 • nawiązanie współpracy z europejskimi instytucjami partnerskimi, oferującymi różne możliwości zdobywania nowych umiejętności i kształcenia, niemożliwych do uzyskania w instytucjach rodzimych i dalszy ich rozwój poprzez udoskonalanie form pracy i zaadaptowanie ich na gruncie krajowym; kontakty zawarte w czasie staży mają szansę zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami, tworząc wartość dodaną projektu;
 • wspieranie tworzenia międzynarodowych sieci instytucji, mających stanowić wielopoziomową infrastrukturę udostępniania wiedzy, umiejętności i doświadczeń nabytych w wyniku odbytego stażu, gdzie ważnym aspektem są nowoczesne technologie. W MNK planujemy wprowadzenie e-usług, głównie w zakresie edukacji muzealnej - korzystając z najlepszych wzorców;
 • wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji nabytych w nowym środowisku zawodowym, umożliwiające pracownikom dalszy rozwój osobisty;
 • wzrost poziomu mobilności uczestników stażów;
 • podniesienie umiejętności posługiwania się przez uczestników stażów językiem obcym w mowie i piśmie, poprzez bezpośredni kontakt z "językiem żywym". Obecnie językiem dominującym we współpracy międzynarodowej muzeów jest język angielski. Staże odbywane w Holandii, Portugalii czy Belgii, stanowić będą bodziec do nauki również języków narodowych tych krajów.


Wiedza zdobyta dzięki zagranicznym praktykom pozwoli na wprowadzenie do Muzeum rozwiązań organizacyjnych opartych o najlepsze wzory muzealnictwa europejskiego, co przyczyni się do poprawy oferty kulturowej zwłaszcza edukacyjnej Muzeum, systemu zarządzania procesami muzealnymi, a pozyskane kontakty zaowocują wieloma międzynarodowymi projektami w przyszłości. Udział w stażach stanowi też doskonałą szansę rozwoju osobistego poszczególnych pracowników oraz poprawy ich kompetencji językowych, międzykulturowych i interpersonalnych.


Efekty kształcenia/Rezultaty
Każdy z pracowników biorących udział w projekcie uczestniczył w stażu lub szkoleniu dostosowanym do jego specyficznych potrzeb zawodowych, związanych z zakresem wykonywanych obowiązków. Pozwoliło to na nabycie nowych specjalistycznych kompetencji a także rozwinięcie już posiadanych umiejętności w następujących dziedzinach, m.in.:

 • poznanie nowych metod edukacji muzealnej;
 • podniesienie umiejętności dotyczących przygotowywania oferty muzealnej dla osób defaworyzowanych (np. stażyści mieli możliwość porównania zasad dotyczących udostępniania i dostosowania przestrzeni zabytkowej (rezydencji historycznych) do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • usprawnienie strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi związanych z utrzymywaniem i rozwijaniem kompetencji pracowników;
 • nabycie wiedzy o sposobach implementacji nowych rozwiązań i efektywne zarządzanie procesami;
 • podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej organizacji wystaw i eventów kulturalnych w kontekście ich aspektów edukacyjnych;
 • poznanie nowych rozwiązań TIK, które znajdują zastosowanie w pracy muzealnej (m.in. zasady tworzenia programów edukacyjnych, wykorzystanie technik multimedialnych w kontaktach z odbiorcą, digitalizacja);
 • wzrost kompetencji związanych z kreatywnością, komunikatywnością oraz budowaniem relacji w środowisku międzynarodowym;
 • podniesienie kompetencji językowych (język angielski, portugalski);
 • poznanie nowych źródeł finansowania projektów edukacyjnych i kulturalnych, planowania i zarządzania projektami i wymiany doświadczeń na tej płaszczyźnie;
 • umiejętności współpracy międzynarodowej, budowania partnerstw krajowych i zagranicznych
 • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kultury i życia codziennego krajów, w których odbyły się staże.


Wśród długofalowych korzyści dla rozwoju instytucji, których realizacji ma służyć przedmiotowy projekt za najważniejsze uznano:

 • Opracowanie i wdrożenie nowej, interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej;
 • Wzmocnienie marki Muzeum Narodowego w Krakowie w europejskiej sieci muzeów;
 • Przygotowanie oferty dla rozwijającego się społeczeństwa cyfrowego;
 • Reorganizacja systemu podnoszenia kwalifikacji zasobów osobowych Muzeum;
 • Podnoszenie jakości pracy instytucji.


Fotorelacje z wyjazdów można śledzić na blogu Muzeum w drodze

Job-shadowing w holenderskim The Drents Museum - Anna Kubaty-Kasprzyk

Muzea Lizbony – zachwyty, zadziwienia, zaskoczenia - Łukasz Gaweł, Paweł Orkisz

Staż w Museu de São Roque - Anna Walczyk

Edukacja przez nieedukowanie – interpretacja dziedzictwa jako pomoc w edukacji muzealnej - Filip Skowron

  Kurs interpretacji dziedzictwa - Katarzyna Maziarz

Czego można nauczyć się w Muzeum Wody, czyli miesiąc w lizbońskich muzeach - Katarzyna Mrugała

"Leaders of Tomorrow" - Katarzyna Szczygieł

Muzea w erze cyfrowej - Rijksmuseum w Amsterdamie - Lidia Kozieł-Siudut

Job-shadowing w Palais des Beaux-Arts - Marta Bosak

Przywódcą być – "Leaders of Tomorrow" - Paweł Martosz


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Projekt zrealizowany w ramach programu Erasmus +

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję