Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

Tekst jednolity z dnia 6 maja 2020 r.
I. Informacje ogólne:

1.     Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie odbywa się
w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
2.     Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych, punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.
3.     Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
4.     Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.


II. Zasady zwiedzania:

1.     Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
2.      Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3.     Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
4.     Wszystkie plecaki, torby, walizki, oraz torebki przekraczają wymiar 40x40x20 cm, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych,
z których korzystanie jest bezpłatne.
5.     Każdego dnia, podczas którego oddział/ galeria/ekspozycja jest otwarta dla zwiedzających,  po jej zamknięciu następuje przegląd szafek depozytowych Pozostawione rzeczy są wyjmowane i po 48 godzinach od terminu wyjęcia, zostają zutylizowane lub przekazane odpowiednim służbom.
6.     Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
7.     Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów. 
8.     Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na wyznaczonych parkingach rowerowych
9.     Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej
w oddziale.
10.  W wybranych oddziałach MNK zostały udostępnione wózki inwalidzkie do dyspozycji widzów. Korzystający z nich są proszeni o zwrot wózków po zakończeniu zwiedzania
w miejsce, z którego zostały wzięte. Nie wolno opuszczać budynku MNK z wypożyczonym z MNK wózkiem inwalidzkim
11.  Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
 • palenia oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów
 • wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
 • fotografowania z użyciem statywu oraz lamp
 • rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji

12. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
13. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: dyrekcja@mnk.pl.

III. Ochrona danych osobowych.

W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach, a to:

a)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą przy al. 3 Maja 1, w Krakowie (kodpocztowy:30-062), tel.: 12 43 35 620, adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl.
b)    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Narodowym w Krakowie: tel. 12 43 35 707, adres e-mail: ppietras@mnk.pl.
c)    Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa sób  przebywających na terenie Muzeum Narodowego w Krakowie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).
d)    Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo MNK. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
e)    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
f)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Narodowego w Krakowie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Narodowego w Krakowie.
g)    Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
h)    Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
i)      Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
j)      Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

IV  szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady i regulacje, jak następuje:

1.     Zwiedzanie w grupach max. 5 osobowych będzie możliwe dla rodzin, a w przypadku osób ze sobą nie spokrewnionych z zapewnieniem 2 m odległości od siebie oraz przy przeliczeniu 15 m2 powierzchni galerii na osobę.
2.     Obowiązek stosowania przez wszystkie wchodzące do Muzeum osoby  płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.
3.     Obowiązek stosowania przez Zwiedzających osłon ust i nosa  (maseczki, chusty, przyłbice).
4.     Obowiązek zachowywania przez Zwiedzających wymaganej odległości min dwóch  metrów  od innych osób.
5.     Ograniczenie ilości osób korzystających z wind do maksymalnie dwóch osób równocześnie w windzie.
6.     Ograniczenie maksymalnej ilości Zwiedzających mogących równocześnie przebywać
w galeriach stałych/wystawach zmiennych/ ogrodach/dziedzińcach, przy założeniu 15 m2 powierzchni na jedną osobę, gdzie dane dotyczące każdej galerii/wystawy będą podawane do wiadomości Zwiedzających w  aktualnych komunikatach.
7.     dostosowanie godzin otwarcia Muzeum dla Zwiedzających w celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego oraz organizacji obowiązkowych przerw technicznych w trakcie otwarcia Muzeum dla przeprowadzenia dodatkowych dezynfekcji sal ekspozycyjnych, wind oraz przestrzeni ogólnodostępnych. Dane dotyczące godzin otwarcia każdej galerii/wystawy będą podawane do wiadomości Zwiedzających w  aktualnych komunikatach.
8.     Planowanie tras zwiedzania w ruchu jednokierunkowym.
9.     Preferowanie zwiedzania indywidualnego, zwiedzanie grupowe dopuszczalne w grupach maksymalnie pięcioosobowych, z zachowaniem wymaganego odstępu (p.2).
10. Zawieszenie do odwołania lekcji muzealnych, warsztatów, konferencji, odczytów, koncertów, wernisaży.
11. Wstrzymanie udostępniania monitorów dotykowych i wszelkiego rodzaju ścieżek sensorycznych oraz audio przewodników.
12. Wstrzymanie udostępniania wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.
13. Organizacja szatni w formie samoobsługowej z nadzorem pracownika Muzeum.
14. Wprowadzenie oraz zniesienie  regulacji zgodnie z pkt IV ppkt 1. - 12 następuje zgodnie
z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz
na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.
15. Stosowanie się do zasad wymienionych w pkt IV  nie zwalnia z obowiązku przestrzegania  zasad zwiedzania wymienionych w pkt II niniejszego Regulaminu.
Słowa kluczowe: regulamin, regulamin zwiedzania
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję