Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Biblioteka Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, zwana dalej Biblioteką, jest biblioteką naukową. Zasób Biblioteki jest gromadzony, opracowywany i udostępniany w dwóch działach: Archiwum i Zbiór Rękopisów Czartoryskich i Księgozbiór Czartoryskich. Ponadto, są tu przechowywane i udostępniane rękopisy Działu Starych Druków i Rękopisów Muzeum Narodowego w Krakowie.

2. Biblioteka udostępnia zbiory:
 1.  na miejscu w czytelni;
 2. przez wykonywanie reprografii (fotografii cyfrowej oraz kserokopii).

3. Wynoszenie obiektów będących własnością Biblioteki poza jej teren bez zezwolenia jest niedopuszczalne i podlega sankcjom prawno - karnym.

4. W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji. W czytelni biblioteki obowiązuje cisza, nie wolno prowadzić rozmów używając telefonów komórkowych spożywać posiłków i pić napojów. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu Biblioteki oraz uwag i wskazówek dyżurnych bibliotekarzy.

5. Wszystkich wchodzących do Biblioteki obowiązuje pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek i plecaków oraz toreb, których wymiary są większe niż 15x20 cm. Przy wyjściu z Biblioteki czytelnicy mają obowiązek przedłożyć do wglądu bagaż podręczny pracownikom ochrony.

6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

7. Wykorzystanie zbiorów Biblioteki do filmowania i reprodukcji regulowane jest odrębnymi przepisami.

8. Czas otwarcia Biblioteki i czytelni podany jest do wiadomości użytkowników na tablicy informacyjnej Biblioteki, przy czym w sierpniu Biblioteka jest nieczynna dla czytelników.

Rozdział II. Zasady korzystania ze zbiorów

1. Zbiory biblioteczne służą do prowadzenia prac naukowo–badawczych i są udostępniane w czytelni.

2. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą uzyskania karty czytelnika wydawanej na podstawie dowodu tożsamości i drugiego dokumentu ze zdjęciem (w przypadku studentów winien to być indeks lub legitymacja studencka).

3. Osoby zamierzające korzystać ze zbiorów specjalnych – rękopisów, szczególnie cennych starodruków (inkunabuły, cimelia) są zobowiązane okazać pismo polecające z uczelni lub zatrudniającej instytucji, określające temat zamierzonych badań i uzyskać zgodę kierownika właściwego działu na udostępnienie zbiorów. Obowiązek ten nie dotyczy osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Pozostali czytelnicy, nie będący pracownikami uczelni lub instytucji naukowo-badawczych, mogą korzystać ze zbiorów specjalnych, tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika odpowiedniego działu.

4. Czytelnicy pragnący korzystać z rękopisów oraz szczególnie cennych starodruków (inkunabuły, cimelia) powinni ponadto wypełnić odpowiednią metryczkę załączoną do wypożyczanego dzieła. Wzór metryczki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Wszyscy czytelnicy są rejestrowani w czytelni po wypełnieniu oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Z obowiązku posiadania karty czytelnika zwolnione są osoby, które korzystają jednorazowo z księgozbioru podręcznego znajdującego się w czytelni.

6. Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty czytelnika na życzenie bibliotekarzy lub pełniącego służbę pracownika ochrony.

7. Karta czytelnika jest ważna przez jeden rok. Karty nie wolno odstępować innym osobom. Zgubienie karty lub zmianę adresu należy niezwłocznie zgłosić w miejscu jej wystawienia. Duplikat karty można otrzymać po złożeniu pisemnego oświadczenia o jej zgubieniu lub zniszczeniu.

8. Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone im dzieła.

9. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, przy czym płatne jest wydanie karty czytelnika, usługi reprograficzne, kwerendy na zamówienie oraz prawa do reprodukcji. Szczegółowe zasady ustala Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie odrębną Decyzją.

10. Biblioteka nie sprowadza dzieł z innych instytucji, ani też nie udostępnia swoich zbiorów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wyjątek stanowią wypożyczenia mikrofilmów rękopisów.

11
. Zasady przenoszenia poza Bibliotekę jej zbiorów regulowane są odrębnymi przepisami.

Rozdział III. Udostępnianie zbiorów dla pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie


A. Wypożyczenia indywidualne

1. Zbiory biblioteczne mogą być wypożyczane poza Bibliotekę pracownikom Muzeum Narodowego w Krakowie na następujących zasadach:

 1. pracownicy MNK nabywają prawa do wypożyczeń po przepracowaniu okresu próbnego;
 2. pracownicy MNK mają prawo do indywidualnego wypożyczenia 10 woluminów książek na podstawie rewersów, na okres sześciu miesięcy;
 3. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych sytuacjach żądać zwrotu wypożyczonego dzieła przed upływem terminu;
 4. W razie potrzeby pracownicy mogą przedłużyć termin zwrotu pożyczonego dzieła, jeśli nie zostanie ono zarezerwowane przez innego czytelnika. Warunkiem prolongaty jest okazanie wypożyczonej książki w Bibliotece.
2. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą kolejno:
 1. zablokowanie konta;
 2. dwukrotne upomnienie na piśmie o zwrot dzieła;
 3. żądanie odszkodowania jak w przypadku zagubienia dzieła.
3. Nie wypożycza się pracownikom MNK na indywidualne zamówienie:
 1. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych;
 2. dzieł wydanych do roku 1950;
 3. gazet i czasopism;
 4. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych;
 5. dzieł uszkodzonych i wymagających konserwacji.
4. W razie zniszczenia lub zgubienia dzieła czytelnik jest zobowiązany do zwrotu identycznego tytułu lub jego kolejnego wydania. Jeżeli nie ma możliwości odkupienia identycznego dzieła lub jego kolejnego wydania, co musi zostać potwierdzone przez trzy antykwariaty, wówczas stosuje się jedną z następujących form odszkodowania:
 1. zwrot innego dzieła lub dzieł o aktualnej wartości dzieła zagubionego;
 2. zapłatę równą pięciokrotnej aktualnej wartości dzieła zagubionego.

5. Odszkodowanie za zagubione dzieło należy uregulować w terminie trzech miesięcy od zgłoszenia zagubienia. Czytelnik nie nabywa przez to prawa własności do dzieła zagubionego. Aktualną wartość dzieła ustala Kierownik Biblioteki na podstawie dostępnych cenników antykwarycznych.

6. Pracownicy Muzeum Narodowego w Krakowie, przed rozwiązaniem stosunku służbowego, muszą uzyskać potwierdzenie o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki na karcie obiegowej.

7. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Kierownik Biblioteki ma prawo wystąpić do Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych wobec pracownika.

B. Wypożyczenia do księgozbiorów podręcznych

1. Wypożyczenie do księgozbiorów podręcznych w działach Muzeum Narodowego w Krakowie odbywa się na podstawie tzw. rewersu działowego, opieczętowanego pieczątką działu i podpisanego przez kierownika działu lub osobę upoważnioną przez Dyrekcję MNK. Wypożyczenia do księgozbiorów podręcznych nie obejmują zbiorów specjalnych. Na wypożyczenie obiektów musi wyrazić zgodę Kierownik Działu "Księgozbiór Czartoryskich".

2. Za wypożyczenie oraz utrzymanie księgozbioru podręcznego jest odpowiedzialny kierownik działu MNK lub osoba upoważniona przez Dyrekcję MNK.

3. Osoba odpowiedzialna za księgozbiór podręczny jest zobowiązana do udostępnienia Bibliotece Książąt Czartoryskich dzieł w sytuacji, gdy:
 1. czytelnik złożył zamówienie;
 2. istnieje konieczność zrekatalogowania dzieła;
 3. jest przeprowadzane skontrum;
 4. otrzyma polecenie zwrotu od kierownika działu "Księgozbiór Czartoryskich" z innych ważnych przyczyn.
4. Kierownik działu MNK jest zobowiązany przekazać księgozbiór podręczny swemu następcy (lub osobie upoważnionej przez Dyrekcję MNK). Przekazanie następuje po okazaniu obiektów pracownikowi Działu "Księgozbiór Czartoryskich" wyznaczonemu przez Kierownika tego Działu, a następnie złożeniu przez osobę przejmującą odpowiednich rewersów działowych.

5. W wypadku losowym uniemożliwiającym ustępującemu kierownikowi przekazanie księgozbioru osoba przejmująca zobowiązana jest, po skontrum przeprowadzonym przez powołaną decyzją Dyrektora MNK komisję, złożyć w Bibliotece Książąt Czartoryskich odpowiednie rewersy działowe.

6. W razie stwierdzenia braków w księgozbiorze podręcznym osoba za niego odpowiedzialna zobowiązana jest do odszkodowania zgodnie z zapisem w Rozdziale III A pkt. 4 i 5.

Rozdział IV. Zasady korzystania z czytelni

1. Czytelnia przeznaczona jest wyłącznie do pracy naukowej nad udostępnionymi zbiorami.

2. W czytelni udostępnia się zbiory biblioteczne oraz sprowadzone mikrofilmy.

3. Przyniesione ze sobą książki oraz materiały własne czytelnicy zgłaszają u dyżurnego bibliotekarza w czytelni.

4. Zbiory biblioteczne należy zamawiać na rewersach czytelnie wypełnionych. Wzór rewersu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Zamówione materiały dostarcza się do czytelni trzy razy dziennie w godzinach podanych na tablicy informacyjnej. Czytelnik może zamówić jednorazowo najwyżej pięć woluminów. Następne zamówienia będą realizowane po zwrocie poprzednio zamówionych obiektów.

5. Dzieła dostarczone do czytelni mogą być na życzenie czytelnika zarezerwowane. Materiały niewykorzystane w ciągu tygodnia odsyła się do magazynu.

6. Dopuszcza się możliwość udostępnienia zarezerwowanych dzieł innemu czytelnikowi, o ile osoba, która złożyła zamówienie jako pierwsza, nie korzysta w tym czasie ze zbiorów.

7. Czytelnikom nie wolno udostępniać obiektów bibliotecznych innemu czytelnikowi bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

8. Biblioteka może odmówić udostępnienia tych obiektów, których stan zachowania jest niezadowalający.

9. Czytelnicy mają prawo zgłaszać się do dyżurnego bibliotekarza, Kierowników Działów oraz Kierownika Biblioteki z prośbą o informację lub pomoc w poszukiwaniach naukowych w zakresie zbiorów Biblioteki.

10. Czytelnicy są zobowiązani do starannego obchodzenia się z powierzonymi im materiałami. W szczególności niedopuszczalne jest pisanie na kartkach papieru położonych na rękopisie, książce, czasopiśmie, mapie oraz używanie ołówków chemicznych, plamiących piór itp.

11. W tekach zawierających luźne materiały nie wolno zmieniać porządku, a po wykorzystaniu należy je starannie ułożyć.

12. Wszelkie zauważone uszkodzenia, braki czy niewłaściwości należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi przy odbiorze dzieła, w celu uniknięcia odpowiedzialności za zniszczenie obiektu.

13. Każdorazowe wyjście z czytelni należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi oraz okazać wynoszone przedmioty. Dyżurny ma prawo je skontrolować. W przypadku zamiaru chwilowego opuszczenia budynku Biblioteki zbiory biblioteczne należy zostawić u dyżurnego.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów czytelnicy mają obowiązek stosować się do wszelkich uwag i poleceń dyżurnego odnoszących się do sposobu korzystania z udostępnionych materiałów.

15. Czytelnik zobowiązany jest na wezwanie dyżurnego bibliotekarza zakończyć korzystanie z materiałów bibliotecznych na 15 minut przed zamknięciem czytelni, w celu umożliwienia mu sprawdzenia udostępnianych starodruków i rękopisów w obecności czytelnika.

16. Czytelnicy mają możliwość fotografowania obiektów własnym sprzętem (aparat cyfrowy, telefon komórkowy, tablet, itp.) jedynie "z ręki", bez użycia statywu i flesza.

17. Samodzielne fotografowanie zbiorów jest możliwe tylko w przypadku obiektów, których stan zachowania i wymogi konserwatorskie na to pozwalają.

18. Zdjęcia mogą być wykonywane przez czytelników tylko w miejscu z którego korzysta użytkownik w Czytelni, w sposób nieutrudniający pracy innym osobom.

19. W czasie fotografowania należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń dyżurnego bibliotekarza.

20. Zabrania się dociskania, rozprasowywania, obciążania trudno otwierających się obiektów.

Rozdział V. Udostępnianie zbiorów specjalnych

1. Zbiory specjalne (rękopisy, inkunabuły, cimelia oraz inne cenne obiekty) udostępnia się w czytelni, w miejscu wskazanym przez dyżurnego bibliotekarza.

2. Czytelnicy mogą korzystać z inkunabułów, cimeliów, zbiorów kartograficznych, a także rękopisów i druków przechowywanych w sejfie, tylko w godzinach przedpołudniowych od poniedziałku do piątku.

3. Druki oraz rękopisy przechowywane w sejfie są udostępniane wyłącznie za wiedzą i zgodą odpowiednio Kierownika Działu "Księgozbiór Czartoryskich" oraz Kierownika Działu "Archiwum i Zbiór Rękopisów Czartoryskich".

4. Nie udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych.

5. Kierownik Biblioteki może odmówić udostępnienia szczególnie cennych pozycji ze względu na stan ich zachowania lub bezpieczeństwo.

Rozdział VI. Inne usługi

1. Czytelnicy mogą fotografować zbiory własnym sprzętem oraz zamawiać kserokopie stosownie do obowiązujących przepisów.

2. Wykorzystanie jakichkolwiek form reprografii zbiorów do publikacji wymaga zgody ich właściciela – Fundacji Książąt Czartoryskich.

3. Usługi reprograficzne są odpłatne. Zasady odpłatności reguluje odrębna Decyzja Dyrektora MNK.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

1. Korzystający z Biblioteki zobowiązani są złożyć w niej egzemplarz autorski dzieła, przy którego opracowaniu korzystali ze zbiorów Biblioteki.

2. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem czytelni należy zgłaszać bezpośrednio dyżurnemu, a w dalszej kolejności Kierownikowi Biblioteki.

3. Nie stosowanie się czytelnika do przepisów Regulaminu, nieodpowiednie zachowanie (np. zakłócanie ciszy, kwestionowanie zasadności postanowień regulaminu) upoważnia Kierownika Biblioteki do ograniczenia uprawnień lub pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z Biblioteki.
4. Od decyzji Kierownika Biblioteki przysługuje czytelnikowi prawo odwołania się do Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.

WZÓR METRYCZKI
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję